Жигитлиг а жашайды

Къашхатауну ортасында, маданият юйню жанында къауум эсгертме барды. Ала урушлада, кёчгюнчюлюкде жоюлгъан эллилеге аталыпдыла. Алайтын ётгенле алагъа эс бурмай кетмейдиле. Къатларында сюелип, сагъышлы да боладыла.
Аладан биринде атлыны суратын кёребиз. Ол биринчи дуния урушну жигити, патчах аскерни эм сыйлы саугъаларындан бири Георгий жорну тёрт даражасына тийишли болгъан Эфендиланы Абдурахманны жашы Аслан-Алийге жораланнганды.
Ол адамны  юсюнден жаза  да тургъанбыз. Энтта да эсге салайыкъ. Аслан-Алий 1895 жылда Къашхатауда туугъанды. Биринчи дуния урушха кеси ыразылыгъы бла кетгенди. Нальчикде къуралгъан къабарты аскер бёлюмню санында Австрияны жеринде уруш этгенди.
Сермешледе кесин аяй билмегенди. Хар заманда да ал сатырда эди.  Кёргюзтген жигитликлери ючюн аскер саугъалагъа тийишли болгъанды, ол санда, башында айтханыбызча, Георгий жорну тёрт даражасына да.
Эфенди улугъа  ол заманда жаланда 21 жыл бола эди. Баям, патчах аскерни санында быллай сыйлы даражалагъа тийишли болгъанланы араларында эм жаш бу болур. Кеси уа 1917 жылда сермешледен биринде жигитча жоюлгъанды.
Кёп болмай а Аслан-Алийни къарындашыны туудугъуну юй бийчеси Азинат жашлары бла, тукъумдан да къауум адам къошулуп, бу эсгертмени орнатхандыла. Жигитни атыны ёмюрледе сакъланыууна ол да бир ахшы себепди.

 

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018