Къуралыулу эмда хыйсаплы

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде боксдан  «Россейни жашлыгъы» физкультура-спорт обществону чемпионаты бардырылгъанды. Ол Элбрус районну Элбрус элини башчысы Жаппуланы Муссаны хурметине жораланып къуралгъанды.
Эришиуге къыралны 14 регионундан боксчула къатышхандыла, ала 9 ауурлукъ къауумда сермешгендиле. Аладан ючюсюнде бизни спортчула – «Эльбрус» спорт школдан  Беслан Темирканов, Бёзюланы Харун (64кг.) бла Ислам Тхашугоев (91кг.) хорлагъандыла. Доммакъ майдалланы Азамат Кардангушев (64 кг.), Бёзюланы Ислам бла Атабийланы Ахмат (экиси да – 69 кг.) къытхандыла. Дагъыстандан спортчула – юч, Калининград эм Москва областьланы, Тыва эм Шимал Осетия-Алания Республиканы келечилери да бирер алтын майдал алгъандыла. 
Элбрус районну физкультура эм спорт комитети, Жаппуланы Муссаны жууукъ-ахлулары да энчи саугъала хазырлагъан эдиле. Аладан бири чемпионатны эм иги боксчусуна саналгъан  Беслан Темиркановха берилгенди. 
 Спортчула, тренерле, судьяла да Тырныауузда турнир бийик даражада къуралгъанын чертгендиле. Бу эришиуде хорлагъанла Россейни чемпионатында сермеширге эркинликни къоруулагъандыла, ол а октябрьде Якутскда боллукъду. 

 

Анатолий ТЕМИРОВ.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018