Огъары малкъарлыла - Сюргюнде

Сурат сюргюнню кезиуюнде Къазахстанны Акъмола областыны Журавлёвка элини Калтан станциясында алыннганды. Хапаргъа кёре, быладан бири чеченли жашды, къалгъанлары уа Огъары Малкъардандыла. Бир къауумуну атларын тохташдыргъанбыз.
Ючюнчю тизгинде солдан онгнга: Османланы Тюрклюню жашы Махау, Хасауланы Магометни жашы Къара, Темуккуланы Дауутну жашы Абдуллах, чеченли жаш, Глашланы Азимни жашы Хусейин, Османланы Тюрклюню жашы Исмайыл, Оразайланы Хабийбуллахны жашы Исмайыл, Улбашланы Чомай.
Энди бу адамланы асламысы дунияларын алышхан болурла. Аллах гюняхларын къурутсун. Къалгъанлары бар эсе, кёп жылланы аллыбызда барсынла.

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018