Республикалы законлада тохташдырылгъан битеу льготала сакъланадыла

КъМР-ни Парламентинде «Единая Россия» политика партияны фракциясы   эр кишилеге 60 жылда, тиширыулагъа 55 жылда  къырал социал болушлукъ бериуню юсюнден законну проектин хазырлагъандыла. Ол РФ-ни Президенти Владимир Путинни регионлада пенсия жыл саннга жетген инсанлагъа льготаланы сакълау жаны бла  буйрукъларыны чеклеринде этилгенди.  Партияны депутатлары бу артыкъда магъаналы сорууну  фракцияны кезиуден алгъа бардырылгъан жыйылыуунда сюзгендиле. 
«Единая Россияны» КъМР-де регион бёлюмюню секретары, КъМР-ни Парламентини спикерини орунбасары, партияны законла чыгъарыучу органда фракциясыны таматасы Михаил Афашагов РФ-де пенсия системаны жангыртыргъа кереклисин хар ким да ангылагъанын чертгенди. Болсада пенсиячыланы къолайлыкъларын игилендирирге тийишлиди.  Ол мурат бла «Единая Россияны» КъМР-ни Парламентинде фракциясы федерал законну проекти  Къырал Думада экинчи окъулууда сюзюлюрню аллында пенсия системагъа  кийирилген жангычылыкъланы жамаут бла бирге тинтгенди. Тюбешиуледе къабыл кёрюлген предложенияла ызы бла партияны Баш советине берилгендиле.
Быйыл 29 августда РФ-ни Президенти Владимир Путин реформа бла байламлы  халкъгъа этген айланыуунда бир ненча магъаналы жумушну айтханды. Ала уа пенсия системагъа этилген жангычылыкъланы  женгиллетгендиле, деп чертгенди Михаил Галимович.
- Аладан бирини юсюнден энчи айтыргъа сюеме. Сёз льготаланы юслеринден барады. Жангы низам сингдирилген кезиуде 2018 жылда 31 декабрьге дери кючлерин тас этмеген битеу федерал льготаланы сакълап, аланы адам пенсиягъа чыкъгъанда угъай, ол белгиленнген жыл саннга жетгенде тёлерге деген предложение этилгенди. Алай бла, алгъынча, льготала бла тиширыула 55 жыл, эр кишиле  уа 60 жыл толгъанда хайырланыргъа эркиндиле. Башхача айтханда, ала пенсиягъа чыкъгъынчы  окъуна юйлери, фатарлары, бахчалары ючюн налогну тёлемезге боллукъдула. 
РФ-ни субъектлерини башчылары эмда «Единая Россияны» регионлада законла чыгъарыучу органлада келечилери быллай социальный болушлукъну регионлада да кийирирге кереклисин айтхандыла. Михаил Афашагов КъМР-ни Башчысы Юрий Коков РФ-ни Президенти Владимир Путинни айланыууну юсюнден кесини оюмун айта, республикада къаллай оноула этилликлери билдиргенин да эсгертгенди.   
- Республиканы оноучусу регионда ЖКХ, кёп къатлы юйлени жангыртыу, дарманла бла жалчытыу, башха льготала сакъланырыкъларын чертгенди.  Ол жаны бла республикалы законлагъа тюзетиулени КъМР-ни Парламенти быйыл 27 сентябрьде бардырыллыкъ жыйылыуда сюзерикди,- дегенди депутат.  
Ол фракцияны жыйылыуунда депутатланы «Республикалы законлада пенсиячылагъа тохташдыргъан льготаланы бла болушлукъну тамата тёлюню келечилерине бериуню юсюнден (60 жыллары толгъан эр кишилеге бла 55 жыл толгъан тиширыулагъа)» деген информация бла шагъырей этгенди. Анга тынгылап, парламентарийле «Пенсия жыл саннга жетгенлеге къырал болушлукъну юсюнден» законну проектин хазырлагъандыла. Анда сёз тамата тёлюню келечилерине льготаланы бла болушлукъну сакълауну юсюнден барады. 
Кенгешни ахырында Парламентни спикери Татьяна Егорова депутатла тамата тёлюге къайгъырыргъа борчлу болгъанларын чертгенди. «Аны ючюн «КъМР-ни инсанларыны бир-бир къауумларына къырал социал болушлукъну юсюнден» республикалы законда болгъан эркинликлени сакъларгъа, аланы адам пенсиягъа чыкъгъынчы, документде белгиленнген жыл санда, тёлеп башларгъа тийишлиди»,-дегенди ол.

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018