Экзаменлеге къошулгъан педагогланы къызындырлыкъдыла, сабийлеге бакъгъан махкемелеге онг берликдиле

КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде талай министерствону  бла ведомствону  ишлерин сюзгендиле, Правительствону бир-бир  бегимлерин тюрлендиргендиле эмда башха вопрослагъа къарагъандыла. Жыйылыугъа жер-жерли администрацияланы эмда тийишли  ведомстволаны башчылары да къатышхандыла. 
Биринчиден,  республиканы табийгъат байлыкъла эмда экология министри Шауаланы Илияс «Къабарты-Малкъарда агъач мюлкню айнытыу» деген  къырал программагъа  этиллик тюрлениуле  бла шагъырейлендиргенди. Правительствону башчысыны орунбасары – инфраструктура эмда цифрли айныуну министри Владимир Болотоков а транспорт  бла байламлы  программа КъМР-ни быйылгъа эмда 2020 жылгъа дери бюджетине  къалай келишгенин  билдиргенди. 
Ол айтханнга кёре, аны чеклеринде битеу да 5,9 миллиард сом багъасы жумушла тамам этилликдиле. Ол санда 5,6 миллиард сом республиканы бюджетинден  берилликди. Быйыл а андан 1,785 миллиард сом къоратыллыкъды. Болотоков дагъыда «Къоркъуусуз  республика» деген къырал учрежденияны Ростелеком компаниягъа 57,8 миллион сом борчун кечирек къайтарыргъа келишим этилгенин билдиргенди. Аны хайыры бла учрежденияны ишин быйыл чурумсуз бардырыргъа онг боллукъду, деп къошханды.

Этил спиртни, ол къошулгъан  продукцияны  эм чагъырны чыгъарыугъа, аланы сатыу-алыугъа къыралны жанындан контроль этиуню юсюнден 171-ФЗ номерли федерал законнга былтыр тюрлениуле  кийирилгени себепли, аллай борчну тамамлау (кёз-къулакъ болуу) регионлада власть органлагъа берилгенди.  Къабарты-Малкъарда ол  иш бла Промышленность эмда сатыу–алыу министерство кюреширикди деп билдиргенди аны башчысы Шамиль Ахубеков. Анга лицензияла бериу бёлюм къуралгъанды. Сагъынылгъан продукцияны чыгъарыучулагъа эмда сатыучулагъа  контроль этиуню  энди ол тамамларыкъды.
Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрни къуллугъун толтургъан Алим Макуашев а  бизни республикада Процессинг эмда биллинг жумушланы тамамларыкъ араны къурауну  проекти жашауда бардырылмазлыгъын билдиргенди. Ол шарт Most Pay система жетишимли айный баргъаны бла байламлыды. Аны себепли адамладан ахча жыйыу бла кюрешген энтта да бир структура къураудан хайыр чыгъарыкъ тюйюлдю, дегенди.
Бирикген къырал экзаменнге (ЕГЭ) къатышхан педагогланы ахча бла кёллендириуню амалларыны юсюнден жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Ауес Кумыков билдиргенди. Ол  айтханнга  кёре, аллай экзаменлеге къатышхан педагоглагъа тёленирик ахчаны ёлчеми ала ишлеген заманнга кёре тергелликди. Сёз ючюн, комиссияны председатели хар сагъат ючюн 150 сом аллыкъды, аны къауумуна киргенле уа жюзюшер сом. Жазыу ишлеге къарагъанлагъа уа, аланы усталыкъларына кёре, 144 сомгъа дери тёленирикди.
Саулукъ сакълау министрни къуллугъун толтургъан Аслан Кауфов къыралны бюджетинден Къабарты-Малкъар Республикагъа субсидияла бериуню юсюнден  келишим этилгенин билдиргенди. Сёз сабий поликлиникаланы бла медицина учреждениялада гитчелеге къарагъан бёлюмлени мюлк-техника жаны бла онгдурууну эмда алагъа керекли затла  сатып алыуну юсюнден барады, дегенди. 
Жыйылыуда дагъыда Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствону коллегиясыны къауумун, республикада ёксюз неда ата-аналары атып къойгъан сабийлеге жашау журт фондну къурауда тюрлениуле да  къабыл кёргендиле. 

 

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018