Сыйлы жолоучулукъгъа - кёллери кётюрюлюп, ахшы къууумла бла

Хаж къылыргъа  баргъанланы биринчи къаууму жолгъа 8 августда Нальчикде ипподромну аллында майдандан атланнганды. Аланы ашырыргъа КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосуну бёлюмюню таматасы  Рахайланы Мурат, КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны  таматасыны биринчи орунбасары Мисирланы Хызыр,  жууукълары, ахлулары, тенглери, нёгерлери да келген эдиле.
Мисир улу хаж къылыргъа баргъанланы республиканы Муслийманларыны дин управлениясыны башчысыны  атындан эм кеси энчи да алгъышлагъанды, жоллары тынч-ырахат болурларын, артха сау-саламат  къайтырларын  тежегенди. Ол билдиргеннге кёре, Меккагъа бу жол  онтёрт адам тебирегенди. Алагъа Занибекланы Алим башчылыкъ этеди. Ол ары тёртюнчю кере барады, жолну, халны да иги биледи. Ала  автобус бла  Владикавказгъа жетип, анда Дагъыстандан  дин ахлулагъа къошуллукъдула эмда Тбилисиге дери барып, андан Эмиратлагъа учарыкъдыла. 
Сора биягъы автобус бла тёрт жюзкилометрлик жолну ётюп, керекли жерге жетерикдиле. Артха да тюз алай къайтырыкъдыла. Андан сора хажи, къурман 21-22-чи августда боллугъун жыйылгъанланы эслерине салып, алагъа дагъыда бир кере насийхат этгенди.
Жолоучула автобусха олтурурдан алгъа  мен аланы  бир бирлери бла ушакъ этгенме. Юй бийче Токъумаланы Лиза  хаж къылыргъа биринчи кере  баргъанын айтханды: «Эрттеден келген муратым толгъаны манга бек уллу насыпды. Къууанып, кёлюм кётюрюлюп барама. Ары атландыргъан а жашым бла эгечимден туугъанды»,-деп къошханды.
Занибекланы Алим а Мекканы, Мединаны да бир кёрген, алагъа дагъыда тартылгъанын белгилегенди. «Мен, хар замандача,  уллу жюрек кётюрюлюулюк бла атланама сыйлы жолгъа. Бирлеге ол къыйын да кёрюне болур, манга уа - угъай. Жашагъан дуниямда къолумдан келгени къадар барып турлукъма»,-дегенди. 
Вольный Ауулдан тюрклю Мехриба быллай жолоучулукъгъа биринчи кере чыкъгъанын билдиргенди. «Къууанчымы чеги жокъду. Хаж къылыргъа атланыр ючюн сау жылны ишлегенме. Кесими къол къыйыным болмаса, кишиден бир шай къошмагъанма. Ол сыйлы жерде битеу  ауушхан жууукъларыма дууа тутдурлукъма, саулагъа уа саулукъ-эсенлик, узакъ ёмюр тилерикме», -дегенди.
Жыл саны сексенден атлагъан Моттайланы Зухура уа  экиге айланнган эгечин, сохталарын да  ашыра келгенди. «Кесим да баргъанма Меккагъа, болсада былагъа сукъланама. Саулугъум осалыракъ болгъанды да, энди юйде къалыргъа тюшеди, жюрегим а ары тартады»,-дегенди. Ол огъурлу ынна кеси эшип, он чындай келтиргенди, анда жарар жолоучулагъа деп. 
Жоллары узакъ, къыйын болгъанлыкъгъа, Меккагъа тебирегенлени кёллери кётюрюлюп эди. Бюгюн а хаж къылыргъа дагъыда бир къауум адам Мисирланы Хызырны башчылыгъы бла кетгендиле.

Холаланы Марзият.
Суратланы автор алгъанды.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018