Жерлешлерибиз – саугъаланнганланы санында

КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда билим бериуде, илмуда эмда жаш тёлю политика системада жетишимле болдургъанланы белгилегендиле. Аланы арасында Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери да бардыла. Вузну  юйретиу эм социал вопросла жаны бла проректору Геккиланы Султан бла вузну стратегиялы  айнытыу управлениясыны  таматасы Азамат Люев былтыр жаш тёлюню бла студентлени XIX битеудуния фестивалин къураргъа эмда бардырыргъа болушханлары ючюн Россейни Президентини Сыйлы грамотасы эмда майдалы бла саугъаланнгандыла, деп билдиргендиле КъМКъУ-ну пресс-службасындан.
 

 

Бизни корр.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018