Жаш аналаны жумушларына - врачла, психологла, социологла, юйретиучюле

Тюнене  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Перинатал арасында  Ананы школу  ачылгъанды. Аны къууанчына  КъМР-ни саулукъ сакълау министрини къуллугъун толтургъан Аслан Кауфов,  «Къабарты-Малкъарны профсоюз организацияларыны биригиую» союзну председатели Фатимат Амшокова, КъМР-ни Урунуу эмда  социал къоруулау  министерствосуну Нальчикде иш бла жалчытыучу арасыны таматасы Татьяна Канунникова, тиширыуланы республикалы союзуну башчысы, Нальчикде 1-чи номерли поликлиниканы баш врачы Аулият Каскулова  да келген эдиле.
-Бу школда жаш аналагъа хар не жаны бла да болушлукъ этилликди,-дегенди сагъынылгъан  араны башчысы Гайыланы Алёна. - Ол кюн сайын ишлерикди. Мында  къагъанакълары болгъанла эмда  ана болургъа хазырланнганла да сорууларына жууапла табаллыкъдыла. Сабийлери бла  келгенлеге да ала чырмау этерик тюйюлдюле, аналары дерсден чыкъгъынчы ала бла юйретиучюле турлукъдула,ойнатырыкъдыла.  Къагъанакълагъа уа  медсестрала къарарыкъдыла.
Ол дагъыда  дерсле аналагъа тап заманда бардырыллыкъларын, школда психологла, социологла, сабий докторла, акушер-гинекологла да ишлериклерин, анализлени да хакъсыз этдирирге боллугъун билдиргенди.  «Юристле  окъуна да боллукъдула. Ала уа тиширыулагъа  сертификатланы  алыргъа, башха документлени къурашдырыргъа болушурукъдула»,-дегенди.
Аслан Кауфов а бу учреждение  «Саулукъ сакълау»  миллет проектге кёре ачылгъанын, кеси да  республикада  биринчи болгъанын айтып,  ол керти окъуна жаш тиширыулагъа бла аланы сабийлерине саулукъларын, жашауларын да сакъларгъа себеплик этеригине ышаннганын билдиргенди.
 Фатимат Амшокова  жыйырма беш жыл мындан алгъа  Улбашланы Къанаматны къызы Марина  мынга ушагъан учреждение къурагъанын эсге салгъанды. Аналыкъны школу бюгюнлюкде бек керек болгъанын айтып, балала не къадар саулукълу туусала, келир заманыбыз ол къадар иги боллугъун чертгенди.     
Аулият Каскулова тиширыуланы биригиую аналагъа болушуу жаны бла къаллай ишле тамамлагъанын билдиргенди. «Биз «Насыплы аналыкъ» деген проектни жашауда бардырабыз. Къырал, жамауат, коммерциялы болмагъан, дин, ол санда жаш тёлю организацияланы бирикдирип,  социал ёксюзлюк болмазына къайгъырабыз, юйретиу тренингле, лекцияла къурайбыз»,-деп, ол жыйылгъанлагъа РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну,  Москвада И.М.Сеченов атлы медицина институтну акушер-гинекологлары бла педиатрлары жарашдыргъан буклетле бла пособияла юлешгенди. Ала дагъыда кёп тийишли учреждениялагъа берилликлерин айтханды. 
Алгъышлау сёзлерин ол кюн  Тиширыуланы республикалы союзуну члени Улбашланы  Марина,КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министрини орунбасары Елена Романова, ана болургъа хазырланнган белгили тепсеучю Шауаланы Ирэна эм башхала да къызгъанмагъандыла. «Кавказны ёхтемлиги» тепсеу ансамбль бла атлетика спорт школгъа жюрюген жаш спортчула уа байрамгъа къууат салгъандыла.
Школ эшиклерин аналыкъ сынагъанлагъа эмда биринчи балаларын энди табарыкълагъа эрттенликде сагъат он бола кенг ачханды. Бир-бир тиширыула уа баш иелери бла да келгендиле. Биринчи дерс къагъанакъны  ананы сютю бла багъыугъа жораланнганды. Аны специалист Фатимат Кокова бардыргъанды.  Ол ананы сютю бла ёсген  сабий иги да саулукълу болгъанын, ауруп кёп къыйналмагъанын эсгертип,  къагъанакъгъа алай бла багъыуну амалларын юйретгенди, анга  тынгылагъанланы сорууларына да жууапла  бергенди.
  

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018