Дайым да чыгъарма излеуде

Арт кезиуде республикада сурат ишлеуню тюрлю-тюрлю жанрларын жаратханланы кёллерин кётюрген, сейирлерин къозгъагъан экспозицияла аслам къуралып, кёплени эслеринде да къаладыла. Аладан бири уа – хунерли художник Акъкъызланы Керимни энчи кёрмючю – бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Ткаченко атлы музейинде ачылгъанды. Ары, аны жууукъ-ахлуларындан, таныгъанларындан сора да, чыгъармачылыгъын сюйгенле келгендиле. 
Эсигизге салайыкъ, ол Харьковдагъы къырал художестволу училищени, дагъыда бу шахарда Дизайнны эм суратлау искусствону академиясын тауусханды. РФ-ни Художниклерини союзуну, суратлау искусствону IAA AIAP UNESCO Халкъла аралы ассоциациясыны келечисиди. Нальчикде «СТОЛКОМ» чыгъармачылыкъ мастерскойну директоруду. Республиканы Художниклерини союзуну жаш тёлю секциясыны таматасыды. Аны ишлери Россейде, Украинада, Германияда, Англияда, Польшада, Тюркде энчи коллекциялада сакъланадыла. Андан сора да, ол КъМКъУ-ну дизайн колледжини преподавателиди.
Жыйылгъанланы алларында сёлеше, КъМР-ни Художниклерини союзуну правленини председатели Геннадий Темирканов, сагъынылгъан махкемени экспозиция-кёрмюч бёлюмюню башчысы Нина Леонтьева художникни энчи къол хаты, ызы да болгъанын чертип, аны алайлыгъы уа графика ишлеринде, китаплагъа деп жарашдыргъан иллюстрацияларында бютюн эсленнгенин белгилегендиле. Ол бир жерде тохтап къалгъан угъай, дайымда жангычылыкъланы излеген профессионал болгъанын айтхандыла.
Аны танышлары Даша Васильева, Борис Балкаров а асламысында суратчыны адамлыкъ ышанларын баямлагъандыла. Ол къатындагъына болушургъа не заманда да хазыр, кесини ариу къылыгъы, бирсилеге къайгъыра билиую бла айырмалы инсан болгъанын чертгендиле. Акъкъызланы Имара уа, келгенлени барысына да ыразылыгъын билдирип, тукъум къарындашы арт юч жылны ичинде жыйышдырып, жангы кёрмюч ачханына къууаннганын жашырмагъанды.
Художник кеси да: «Сау болугъуз!»- деп, шахарда галерея жашауну айнымагъанына эс бургъанды. Алай бла уа авторну талай заманны чыгъармаларын къалау этип турмай, жамауатха ачыкълар амалы толуракъ боллугъун ангылатханды.
Керимни кезиулю кёрмючюн кёпле жаратхандыла. Ол ишлеген суратланы асламысында интерьерни къурагъанда хайырланыргъа болады. Ала къараучуну неда коллекционерни кеслерине терен оюмлулукълары, айбатлыкълары кёзню къууандыргъан тюрсюнлери бла тартадыла. Аны чыгъармаларында бюгюннгю жамауат неге эс бургъанын да кёресе – футболдан башлап, табийгъатны тамашалыгъына дери.
Аны «Инстаграм», «Тюбешиу» деген суратлары шёндюгю жаш тёлюню жашауун толусунлай ачыкълайдыла. «Таусону» уа кёпле белгилегендиле ол кюн. Айхай да, анда таулу эр кишини ёхтемлиги бла бирге бирсилеге ушамагъан жандауурлугъун, жюрек халаллыгъын кёрюрге боллукъду.
Эсгерте кетейик, сагъынылгъан кёрмючде (ол а 15 июльгъа дери бардырыллыкъды) салыннган чыгъармаланы, аладан сора да, авторну «Тихое стечение обстоятельств» деген ат бла арт-проектине кирген графикалы ишлерин открытка халда («Sticker») сериясын сатып алыргъа да онг барды. Къайсы сферада да, профессионалны ышаны ызындан келгенлени юйретиу эсе, Акъкъыз улуда уа ала асламдыла. Мындан арысында аны кесини окъуучуларыны жетишимлерине да къууанырбыз деп ышанабыз.

 

Мокъаланы Зухура.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018