Командабыз кючлю болгъанын ачыкълагъанды, аны тамбласы ышаннгылыды

Дунияны футболдан чемпионатыны энтта бир кезиую озгъан ыйыкъда бошалгъанды. Анда сегиз команда жарым финалгъа чыгъар ючюн сермешгендиле.
Биринчи тюбешиу Уругвайны бла Францияны араларында ётген эди. Бу оюнда экинчи къыралны командасы  кючлюрек болгъанлары кёрюне эди. Кёпле чемпионла да ала боллукъдула деген оюмну айтадыла. Болсада, кёреийк… Уругвай бла сермешде уа ала 2:0 эсеп бла хорлагъандыла. 
Экинчи оюнну уа бразилиячыла Белгияны командасы бла ётдюргендиле. Тёрели кючлю бразилиячыла бу жол биринчи таймда эки гол жиберип, юйлерине атланнгандыла. 76-чы минутда Ренато Аугусто ургъан голгъа ала экинчисин къошалмагъандыла. Командасына айтхылыкъ Неймар окъуна болушалмагъанды. Алай бла жарым финалда тюберик биринчи дуэт  Франция-Белгияды. Оюн бюгюн ингирде 21 сагъатда башланырыкъды. 
Чемпионатны 1/4 финалында Англия Швецияны 2:0  себеп бла онглагъанды. Англизлиле жарым финалда Россейни командасы нёгер болур деген акъыл бизни да кёллендире эди. Болсада командабыз хорватла бла Сочиде «Фишт» стадионда тюбешген эди. 40 жыл чакълы заманны былай жетишимли ойнамагъан футболчуларыбыз ахшы умутла туудура эдиле. Тюбешиуде биринчи голну да россейлиле ургъан эдиле. 31 минутда Денис Черышев аягъына тап келген топну терк окъуна хорватланы къабакъ эшиклерине ашыргъанды. Алай  8 минутдан къонакъла гол уруп, эсепни тенг этедиле. 
Оюннга бёлюннген заман кючлюню ачыкъламагъаны себепли, судья онбеш минут баргъан эки тайм къошады. Анда 101 минутда  Домагой Вида Акинфеевни къабакъ эшиклерине топну кийирип, командасын алгъа чыгъарады. Ол болум россейлилени къайгъыгъа къояды. Ол кезиуде Станислав Черчесов оюннга Алан Дзагоевни жибереди. Кезиулю стандартдан ол топну Марио Фернандесге ашырады. Ол а эсепни 2:2 этеди. 
Къалай-алай болса да, кючлюню пенальтиле бла ачыкъларгъа тюшеди. Адамланы Акинфеевге ийнаныулукълары  уллу эди. Болсада бу жол ол жаланда  бир пенальтини сермеп тутханды. Футболчуларыбыз бла уа хал бираз осал эди. Фёдор Смолов ургъанны хорватлы голкипер бек тынч алгъанды. Марио Фернандес а кесини тобун къабакъланы жанлары бла ашыргъанды.  Алай бла Хорватияны келечилери энди Англия бла ойнарыкъдыла. 
Къалай-алай болса да, футболчуларыбыз бек иги оюнла бардыргъандыла. Эсигизде эсе, чемпионатны аллында аланы группадан чыгъарыкъларына биреу да ийнанмай эди. Болсада команда юч ыйыкъны ичинде бизни аламат оюнлары бла къууандыргъанды. Бютюнда жаш футболчула Черышев, Головин, Кутепов, Смолов бийик даражалы оюн кёргютгендиле. Мен оюм этгенден, тыш къыралладан алагъа сурам боллукъду.  Денис Черышев а бюгюнлюкде да Испанияны «Вильярреал» командасындады. 
Къысхасын айтханда, командабызны тамблагъы кюню барды. Анга халкъны кёз къарамы да иги жанына тюрленнгенди.  Аны бизге чемпионат ачыкълагъанды. Чемпионат кеси да кёп сейир эм сакъланмагъан «саугъаладан» толу эди. Аладан бек биринчиси Германияны бла Аргентинаны кючлю командаларыны группаладан окъуна чыгъалмай къалгъанлары  эди. 
Жарымфиналны экинчи тюбешиую уа тамбла Англияны бла Хорватияны араларында  21 сагъатда ётерикди. 

 

Таппасханланы Аминат.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018