Федерал министр Элбрусда табийгъат къыйынлыкъ жетген тийреледе халны тинтгенди, оператив кенгеш бардыргъанды

РФ-ни Шимал Кавказда ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев КъМР-ни Башчысы Юрий Коков бла бирге республиканы суу басхан  тийрелеринде болгъанды. Алада халны кёрюп, табийгъат къыйынлыкъ салгъан хаталаны кетериу жаны бла не мадарла этилгенлерин билгенден сора КъМР-ни Правительствосуну, тийишли министерстволаны бла ведомстволаны башчылары бла кенгеш бардыргъандыла. Анда ол этилиннген мадарлагъа ыразы болгъанын билдиргенди, Къабарты-Малкъарны оноучуларыны терк къармашханларыны хайырындан халны къысха заманны ичинде тюзетирге къолдан келгенин чертгенди.
-Бусагъатда Элбрусну этеклерине элтген федерал жол бла ётгенбиз. Курортда туристле бек кёпдюле, ала къоркъгъанча кёрюнмейдиле. Юрий Александрович башчылыкъ этген оператив штабны тирилиги бла табийгъат къыйынлыкъны хаталарын азайтыргъа къолдан келгенин да кёргенбиз. Мындан эки кюн алгъа  РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда  толу эркинликли келечиси Александр Матовников бла Минги тауну тийресинде болумну сюзген эдик. 
Бузукълукъланы кетериу жаны бла ишлеге РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко кеси кёз-къулакъ болгъанлай турады. Хал андан да осалгъа кетмез эмда  мындан ары аллай къыйынлыкъ къайтарылмаз ючюн, инфраструктураны игилендириу, суу жагъаланы къоруулау эмда бегитиу жаны бла мадарланы бир жолдан бардырыргъа керекди. Биз кесибизге ма аллай борч салабыз,-дегенди федерал министр.
Юрий Коков а кюнню халы мындан ары да тынч болмазлыгъын кёргюзтюп тургъанын эсгертгенди. Черекледе сууну кётюрюлгени, ырхыны келгени жыл сайын да болуучуду.  Хауа болумланы битеу дунияда да тюрленнгенлери, жангы табийгъат къыйынлыкъланы къоркъуулары уллу болгъанлары себепли  аланы алгъадан билирге, бек алгъа халкъны къоркъуусузлугъун жалчытыуну амалларын белгилерге тийишлиди. Минги тауну тийрелеринден сора да, Урван, Зольск, Черек, Чегем, Прохладна, Май, Терк районлада суу кётюрюлюрге къоркъуу сакъланнганлай турады,дегенди КъМР-ни Башчысы.
Кенгешде КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – инфраструктура эмда цифрли айныуну министри Владимир Болотоков, Элбрус муниципал районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий, МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны таматасы Михаил Надежин, Бийик тау геофизика институтну директору Беккиланы Мухтар, Гидрометеорология эмда тёгерекде къудуретни мониторинги жаны бла Къабарты-Малкъар араны таматасы Евгений Богаченко, «Упрдор «Кавказ» ФГУ-ну начальнигини орунбасары Виталий Гулаков, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, «Газпром межрегионгаз Нальчик» ООО-ну баш директору Александр Цыплухин, Шимал Кавказны МРСК-сыны филиалыны -«Каббалкэнергону» - директоруну къуллугъун толтургъан – баш инженери Асхад Яганов, «Ростелеком» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда филиалыны директоруну орунбасары Феликс Мацухов сёлешгендиле. 
Ол кюн тюшден сора уа министр бла КъМР-ни Башчысы  бир ненча социал объектни жокълагъандыла, ол санда къошакъ билим бериу жаны бла регионда бек уллу учрежденияда –  сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында да - болгъандыла.
 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну пресс-службасы бла бирге хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018