Къайсынны Чегеминде таугъа Мустай Каримни аты аталлыкъды

Къабарты-Малкъарны бла Башкъортостанны эки закий жазыучусу - Къулийланы Къайсын бла Мустай Карим - шуёхлукъ жюрютгендиле, керек кюнде бир бирлерине билеклик эте, ызларындан келген тёлюлеге къарындашлыкъны юлгюсюн кёргюзтгендиле. Алгъаракълада республикада Чегем ауузунда тауладан бирине Къулий улуну аты аталгъан эди. Бу кюнледе уа аны къатында таугъа Мустай Каримни аты берилликди. Алай бла эки айтхылыкъ адамны шуёхлукълары ёмюрлеге сакъланырыкъды. Бу ишни тамамларгъа бизге Башкъортостандан делегация келгенди. Аны бла байламлы Нальчикде Къулийланы Къайсынны эсгертмесини аллында къууанчлы жыйылыу болгъанды, аны республиканы альпинизм, таулагъа ёрлеуден эм спорт туризмден федерациясыны вице-президенти Ботталаны Мухтар бардыргъанды.
КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини башчысы Беппайланы Муталип, Къайсын да, Мустай да урушну азаплыгъын сынагъанларын, андан экиси да жаралы болуп къайтханларын, алай эсе да, адамлыкъларын тас этмегенлерин чертгенди. «Эки закий да бир бирлерине къонакъбайлыкъ этгендиле, чыгъармалары бла халкъларыны маданиятларын байыкъландыргъандыла. Карим назмуларында тау болургъа сюйгенини юсюнден дайым жазгъанды, бюгюн аны мураты толады», - дегенди ол.
 КъМР-ни Парламентини башчысыны орунбасары Жанатайланы Салим а бу башламчылыкъ башха-башха миллетлени жаш тёлюлерин шуёхлукъгъа юйретиу ишде уллу магъананы тутханын чертгенди. «Чегем ауузунда эки тау Къулийланы Къайсынны бла Алим Кешоковну атларын жюрютедиле, энди аланы къатларында таугъа халкъ сюйген жазыучу Мустай Каримни аты аталады. Ала барысы да айтхылыкъ адамла эдиле, миллетлерини керти уланлары, ала ёсе келген тёлюлеге ахшы юлгю болгъанлай къаллыкъдыла. Биз да, закийлеча, шуёхлукъну багъалай жашайыкъ, баям, ала бизден аны излерик эдиле», - деп къошханды ол.  
Алгъышлау сёзлерин культура министр Мухадин Кумахов бла спорт министр Руслан Хасанов айтхандыла. Ала да, эки жазыучу да, миллетлерини ёхтемликлери болгъанларын черте, таугъа чыгъарыкълагъа ахшы жол тежегендиле.  
Башкъортостанны делегациясыны башчысы, анда Орус география обществону бёлюмюню келечиси, РФ-ни культурасыны сыйлы ишчиси Камиль Зиганшин Къулийланы Къайсын, Мустай Каримча закий адамла ёмюрге бир кере тууадыла, дегенди. Ала ариу, таза ниет тутадыла – бусагъатда ол аз тюбейди. Ала, огъурлулукъгъа бла тюзлюкге кертичи бола, адамланы араларында сюймекликни бла шуёхлукъну юсюнден жазгъандыла. Туугъан жерлерин, къыралларын белгили этиуге алача уллу къыйын хазна киши салмагъанды. Биз Къабарты-Малкъарны башчыларына, Жазыучуланы союзуна, Альпинизм, таулагъа ёрлеуден эм спорт туризмден федерациясына, болушлукъ этгенлеге ырызылыгъыбызны билдиребиз, деп чертгенди. 
Камиль Зиганшин Мустай Каримни сабийлери Альфия бла Ильгиз, туудугъу Темирбулат республикада жашагъанлагъа ийген къагъытларын да окъугъанды. Анда ала аталары Къабарты-Малкъаргъа кёп кере келгенин, аны жерлерин, тауларын, адамларын жюрекден сюйгенин айтадыла: «Ол 1962 жылда «Къабарты-Малкъар дефтеринде» Къулийланы Къайсыннга аталгъан назмусунда былай жазгъанды: «Мен билмей эдим бийикде кюн жылыракъ болгъанын, Мен билмей эдим узакъдагъы жулдузла жарыгъыракъ жылтырагъанларын». Ала, шуёхлукъ жюрюте, бизге миллетлерибизни энчиликлерин сакъларгъа осуят этгендиле». Ызы бла ол Жанатайланы Салимге бла Мухадин Кумаховха Орус география обществону (РГО) дипломларын саугъалагъанды. 
РГО-ны келечиси, поэт, бард-жырчы, лётчик-инструктор Александр Лынник а бек алгъа жыйылгъанланы кеслерине къонакъгъа чакъыргъанды. Бизни халкъларыбызны араларында шуёхлукъ тас боллукъ тюйюлдю, ол да эки жазыучубузну шуёхлулукъларыча ёмюрлюкдю. Дунияда огъурлу не зат бар эсе да, ала, аны тизгинлеринде жыйып, бизге къойгъандыла. Экинчи жыл мен Север полюсха экспедициягъа барлыкъма. Биз Къайсынны бла Мустайны суратлары бла байракъ хазырлап, анда орнатырыкъбыз, дегенди ол. 
Жыйылгъанлагъа ыразылыгъын Къулийланы Къайсынны юй бийчеси Элизат билдиргенди. «Эки закийни шуёхлулукъларын, бир бирлерине къалай иги болгъанларын кесим кёргениме насыплыма. Ала адам къатындагъыла, жууукъ-тенглери бла араны къалай къураргъа кереклисини юлгюсю эдиле», - деп, ол къонакълагъа Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталып басмаланнган китапланы саугъалагъанды.    
Жыйылыуну ахырында Башкъортостандан къонакъла, къонакъбайла да Къайсынны эсгертмесине гюлле салгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия. Сурат авторнуду.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018