Аланы хар юйде ашыгъып сакълайдыла

Жыл сайын июль айны экинчи ыйых кюнюнде Россейни почтасыны байрамын белгилейбиз. Ол датагъа жоралап тау эллерибизде почтада ишлегенлени юслеринден билдире турабыз. Бу жол кезиу Акъ-Суугъа жетгенди.
Аны почтасыны таматасы Бабаланы Светланады. Ол мында ишлегенли быйыл 25 жыл болады. Ары дери да элде почтада Сбербанкны бёлюмюнде онбеш жыл ишлегенди. Бу огъурлу тиширыу аллай бир заманны ичинде почтаны жумушун айыпсыз толтургъанлай турады.
Бюгюнлюкде аны биргесине оператор Текеланы Аминат, почтачыла Марина Ивазова, Елена Понизовная, Александра Ерешенко ишлейдиле. Ала кюн сайын бери келген газетлени, письмоланы, посылкаланы адамлагъа жетдиредиле. Газ, чыракъ, суу эм башха налогла ючюн тёлеучюледен ахча аладыла. Ол жумушланы тындыра хар бири кюн сайын, бек аздан, беш-алты километр жаяу жюрюйдю. Инбашларына газетледен, журналладан толу артмакъланы кётюрюп, айланч-къыланч жоллагъа чыгъадыла. Жауун, къар, къызыу деп къарамайдыла. Адамланы ыразы этерге кюрешедиле.
Почтаны иши  кюн сайын къыстауду. «Газетлеге, журналлагъа жазылыу кампанияла башлансала, жумушубуз бютюн да борчлуду. Хар почтачы адамла бла ангылатыу ишле бардырады. Ёз тиллеринде чыкъгъан «Заман» газетге энчи эс бёледиле»,-дейди почтаны таматасы.
Светлана кеси да бу ишге уллу эс бурады. Жазылыу кампанияланы кезиулеринде адамлагъа телефон бла сёлешип эслерине салады. Ол кезиуледе почтагъа  кеслери сёлешгенле да бардыла. Аланы  атларын ол хурмет бла сагъынады: Улбашланы Хауа, Созайланы Роза, Кючмезланы Римма, Кючмезланы Адалбий, Бачиланы Мариям, Жаболаны Яхуа, Ботталаны Идрис,Махийланы Азиза эм башхала. Ала барысы да ёз тилибиз, культурабыз, адетлерибиз, тёрелерибиз ючюн жарсыгъан адамладыла.
Была  барысы да абаданладыла. Аладан юлгю алып, жаш тёлю да ёз тилинде чыкъгъан чыгъармалагъа да эс бурса тийишли эди, дейди ол. 
Къайсы элибизде да почтачыла аман ишлемейдиле. Ауур жюкню кётюрюп, кюн сайын тау эллерибизни орамларын къыдырадыла. Жамауатха газет, журнал юлешедиле, пенсиячыланы ахчаларын да къолларына тутдурадыла. Аладан ыразылыкъ да табадыла, кёп алгъышлагъа тийишли да боладыла.
Барысын да  почталада ишлегенлени профессионал кюнлери бла алгъышлай, «Заман» газетни редакциясыны атындан алагъа саулукъ, узакъ ёмюр тежейбиз. Хар заманда да адамлагъа ахшы хапарла келтириучюле болсунла.

 

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018