Башланнган жумуш эки къауумуна да тап келирине, медицина болушлукъ бютюн игилениригине ышандыргъанды министр

Бу кюнледе КъМР-ни саулукъ сакълау  министри Марат Хубиев, ведомствону бёлюмюню таматасы Юлия Шогенова СМИ-лени келечилери бла тюбешгендиле. Пресс-конференцияны кезиуюнде сёз Нальчикде сабийле тууучу юйню мекямы Онкология диспансерге бериллигини, шахарда сабий сакълагъан тиширыулагъа уа энди Перинатал арада саулукъларына къараллыгъыны, болушлукъ да этиллигини юсюнден баргъанды. Аны аллында кюн а ол сагъынылгъан медицина учреждениялада ишлегенле бла тюбешип, анда да бу тема кётюрюлюп, кёп тюрлю оюмла да эшитилгендиле.
Айхай да, эм алгъа журналистлени барысын да сабийле тууучу юйню врачлары, орта медицина персоналы, бирсиле да мындан ары къайда ишлерикдиле, алагъа къаллай оноу этилликди, къадарлары къалай боллукъду деген соруу жарсытханды. Марат Баширович билдиргенича, 130-140 адамны Перинатал арагъа алыргъа боллукъду. Бирсилери уа ишге Бахсан, Урван, Май, Прохладна районлада тохташырыкъдыла.
Аны бла байламлы врачла узакълагъа жюрюрге уа ыразымыдыла, сора бюгюнлюкде медицина учрежденияны бёлюмюне башчылыкъ этип тургъан профессионаллагъа аланы даражаларына тийишли болурча жерле табыллыкъмыдыла дегенча соруула да берилгендиле.
Министр айтханнга кёре, ишсиз къалмасала,  врачла, бирсиле да къалайгъа да барыргъа ыразылыкъларын кеслери билдиргендиле. Ол дагъыда: «Кёпле Нальчикге районладан жюрюйдюле да, мындан ары барып урунургъа уа нек жарамайды?»-дегенди. Алай а аны ючюн хакълары башхаракъ боллугъун бла къаллыгъын сюйгенлеге ол артыкъ тынгылы жууап бермеди. 
Аллай  уллу тарыхы болгъан шахарны сабийле тууучу юйю  къыралны мындан къыйын кезиуюнде да жабылмазгъа амал табылгъан эсе, энди аллай оноу нек этилгенин билирге излегенлеге уа бюгюнлюкде республикада онкология аурууладан къыйналгъанланы саны ёсе барады, алагъа болушлукъ тынгылы болурча мадарланы излейбиз, дегенди. Андан сора да, энди бошатыллыкъ мекямда Онкология диспансерни стационары, реанимация эм бюгюнлюкде жер табылмагъаныны хатасындан ачылыр онг чыкъмай тургъан бир ненча жангы бёлюм да сыйынырыкъларын билдиргенди. Шёндю Онкология ара болуп тургъан мекямда уа поликлиника эм радиология бёлюм къаллыкъдыла.
Жангы Онкология ара ишленирик  эсе, быллай тюрлениуле неге керек эдиле, сора сабий сакълагъан тиширыулагъа бёлюннген жерле да азайтылгъанмы этерикдиле  деп, да сорулгъанды тюбешиуде.
-Биз бюгюнлюкде бу  сферагъа  бёлюннген ырысхыны хар сомун санарча болумдабыз. Жангы ара ишленнгинчи онкологиядан ауругъан адамлагъа болушлукъну къайгъысын да этмей тураллыкъ тюйюлбюз. Сора арт кезиуде туугъан сабийлени саны да азайгъанды. Аны себепли уа ундурукъланы бошуна тутар онгубуз да жокъду. Нек дегенде бир жер иги да багъа келеди. Сёз ючюн, былтыр 11205 сабий туугъанды, ол а, 2016 жыл бла тенглешдиргенде, бир мингнге азды,-дегенди министр.
Перинатал арада энди кимлеге къараллыгъын толу ангыларгъа сюйгенле да болгъандыла. Анда Нальчикде жашагъан  тиширыуланы барысына да эм районладан саулугъу бла байламлы бир тюрлю къоркъуулары болгъанлагъа багъарыкъдыла. Бюгюнлюкде сагъынылгъан арада жангы - ЭКО этген бёлюм – ачылгъаны, аны хайырындан а шёндю ючеулен сабий сакълагъаны да белгили болгъанды. Дагъыда мында аналагъа болушлукъ этерча онгла асламыракъдыла деген оюм айтылгъанды.
Перинатал арагъа шахардан, райондан да анча пациент жыйышдырылса, анда жыл сайын бардырылыргъа тийишли мекямны тазалау, жууу жумушла уа къалай тамамланырыкъларын да соргъандыла СМИ-лени келечилери. Нек дегенде аны кезиую эки ыйыкъ болуучуду.
Ол саулайында да бир жолгъа башланмай, аны хар къатысында энчи-энчи бардырылса, персонал, саусузла да апчымазларына ийнаннганын билдиргенди М.Хубиев. Жуууну кезиуюнде ара ишин тохтатып къоймазлыгъын, тиширыулагъа абызыраргъа тюшмезлигин Юлия Суфияновна да ангылатханды.
Пресс-конференцияны кезиуюнде журналистле Элбрус районда сабийле тууучу юйледен бири алгъаракъда жабылгъаны бла байламлы да адамла ыразы болмагъанларын эсгертгендиле. Ол анда бир жылгъа жаланда 90 къагъанакъ жаратылгъанын, анда неонатология, реанимация бёлюмле ишлемегенлерин, башхача айтханда уа, саулукъларына къоркъуу чыкъгъан аналагъа бла балачыкълагъа анда аланы къутхарыр онгла болмагъанларын сагъынылгъан ведомствону бёлюмюню башчысы толусунлай билдиргенди.
Ахырында министр шахарда сабийле тууучу юйню Перинатал арагъа кёчюрюу арт кезиуде республикада онкологиядан къыйналгъанланы саны ёсе баргъаны бла байламлы болгъанын дагъыда чертгенди. Битеу къарыуубузну къагъанакъ сакълагъан тиширыулагъа болушлукъгъа берип, кюн сайын а сагъынылгъан ауруу хорлагъанланы тас этип турууну да игилиги болмагъанын ангылатханды. Бюгюнлюкде башланнган жумуш  эки жанына да таплыкъ келтиририне, Перинатал арада  аналагъа  бла балалагъа бийик медицина  болушлукъ тапдырыуну онглары бютюн толу хайырланыллыкъларына ышаннганын да билдиргенди.

 

Мокъаланы Зухура. Суратны Толгъурланы Камал алгъанды.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018