Тапландырыу ишле кече,кюн да барадыла, техника, адам саны да кёбейтилгенди

КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий Элбрус районда бузулгъан кёпюрлени бла жолланы тап халгъа келтириу ишле къалай баргъанларына къарагъанды. Администрацияны башчысы Залийханланы Къаншаубий анга шёндюгю болумну юсюнден билдиргенди. Табийгъат къыйынлыкъла мындан ары уллу хата салмаз ючюн, кече, кюн да тинтиуле барадыла.
Тырныауузну тийресинде Бахсан сууну кётюрюлгени 40 сантимерге тюшгенди. Хар элде жууаплы къуллукъчула бла ишчиле дежурство бардырадыла. Ток бла жалчытыу толусунлай къуралгъанды. Бусагъатлада энергетикле суу басхан жерледе болгъан электроызланы чыпынларын бегитиу бла кюрешедиле, бир-бирлерин а алышындыргъан окъуна этедиле. Газ эмда суу бла да битеу район жалчытылады. Чегет талада бузукълукъла тюзетиле турадыла. 
«Упрдор «Кавказ» федерал казна учрежденияны таматасыны орунбасары Виталий Гулаков жол службала кече,кюн ишлегенлерини, техниканы саны 17-ден  30-гъа дери, ишчилени да 25-ден 45-ге дери кёбейтилгенлерини юсюнден билдиргенди. «Прохладный-Бахсан-Азау» А-158 федерал жолну суу ашагъан эмда бузгъан участкаларыны бир кесеги тап халгъа келтирилгендиле. Бусагъатда жолну 71-чи километринден жолчула суу бир жанына кетерча этедиле, 83-чю эмда 93-чю километрледе уа кёпюрлени чыпынларын бегите турадыла эмда Байдаево элни къатында 98-чи километрде суу ашагъан жерни тюзетедиле. Машинала чырмаусуз жюрюйдюле. Россейни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюню ГИБДД-сыны инспекторларыны дежурстволары къуралгъанды.
    Мусукланы Алий республикада бир-бир жерлени суу басаргъа къоркъуу алыкъа кетмегенин, пронозлагъа кёре энттада сакъ жауунла жауаргъа, ала халны осалландырыргъа боллукъларын эсгертгенди. «Ол себепден дайымда хазырлыкъда турургъа, халкъны къыйын болумладан къорууларгъа кереклисин эсден кетермезге, контрольну къатыландырыргъа керекди. Бек башы- болушлукъгъа терк келген службаланы хайырындан федерал жолда эллиле, туристле да жюрюрча этерге, адамланы ток,газ, суу бла да жалчытыргъа къолдан келгенди»,-дегенди. 
Бюгюнлюкде районда ишлеген техниканы саны 46-гъа жетдирилгенди, 300-ден аслам адам къармашады, аладан 10 тюрлюсю эмда 90 адам МЧС-никиледиле, деп билдиргенди Россейни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны таматасы Михаил Надежин. 
Объектледе премьер бла бирге Къырал Думаны депутаты Геккиланы Заур да болгъанды. 
 

 

Алиса Тарим, Элбрус районну администрациясыны пресс-службасы

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018