Хыйлалыкъгъа жол бермезлик тюрлениуле

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журтла-коммунал мюлк министри Владимир Якушевни башчылыгъында видеоконференция халда бардырылгъан селектор кенгешге къатышханды. Анда сёз РФ-ни законодательствосуна тюзетиуле кийирилгенлери эмда ала быйыл июльдан кюч алгъанлары бла байламлы адамла кеслерини ахчаларын къошуп бардырылгъан къурулушну право жаны бла тап халгъа келтирирге кереклисини юсюнден баргъанды.
Ол тюрлениуле,деп белгиленнгенди кенгешде, кёп къатлы юйле ишлеуге ахчаларындан юлюш этгенлени эркинликлерин бютюн ышаннгылы къорууларгъа, бу рынокда хыйлалыкъгъа жол бермезге эмда жыл сайын жангы юйлени санын кёбейте барыргъа деп Россейни Президенти Владимир Путин салгъан борчну толтуруп башларгъа онг берликдиле.
Кенгешге КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – инфраструктура эмда цифрли айныу министри Владимир Болотоков, КъМР-ни къурулуш эмда жол мюлк министри Вячеслав Кунижев, Сбербанк ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы Хамидби Урусбиев, республиканы баш къурулуш компанияларыны келечилери да къатышхандыла.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018