дата бийик даражада белгиленирча, ол жамауатны эсинде къалырча, къолдан келгенни аямазгъа

Юрий Коков Правительствону юйюнде совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанын белгилеуге  атап кенгеш бардыргъанды. Аны ишине республиканы Правительствосуну башчылары, тийишли министерстволаны бла ведомстволаны, жамауат эмда ветеран органитзацияланы таматалары къатышхандыла. 
КъМР-ни Башчысы тюрлю-тюрлю къаугъалагъа къатышхан ветеранланы жашаулары ырахатлы болурча хар жаны бла да себеплик этерге кереклисин эсге салгъанды.
- Аланы социал болумларына энчи эс бурургъа  тийишлиди. Биз жетип келген юбилейге жууаплы кёзден,уллу хурмет бла къараргъа, бир киши да унутулмазча этерге борчлубуз. Афган къазауатха къатышханла Уллу Ата журт урушну аулакъларында сермешген солдатладан неда  бюгюнлюкде Сирияда халкъла аралы терроризмни кючлерине къажау сюелгенледен  башха тюйюлдюле. 
Афганистанны отун жарым миллиондан аслам совет солдат бла офицер сынагъандыла. Аладан 1800-ден артыгъы Къабарты-Малкъардан болгъандыла. Элли тёртюсю анда жоюлгъандыла, 300-ден артыгъы уа урушда алгъан жараладан бла анда тапхан аурууладан ёлгендиле.
Афганлы аскерчилеге  болушлукъну кючлендирмей жарарыкъ тюйюлдю.  Алагъа ишлене тургъан кёп фатарлы жашау журтну къурулушун ахырына жетдирир, Нальчикде жоюлгъан интернационалистлени эсгертмелерин жангыртыр онгла табаргъа, къысхасы, юбилей ишле  бийик даражада бардырылырча, республиканы жамауатыны эсинде къалырча, ала жаш тёлюню патриот ниетде юйретиуню магъаналы кесеги болурча этер ючюн къолдан келгенни аямазгъа керекди,-дегенди Юрий Коков.
Кенгешде КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис , «Афганистанны, тюрлю-тюрлю къаугъаланы бла аскер къазауатланы ветеранларыны союзу» деген Къабарты-Малкъар республикалы жамауат организацияны правленини председатели Тимур Тхагалегов да сёлешгендиле.
Юбилей ишлени бардырыуну къурау комитетине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков башчылыкъ этерикди.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018