Бирлешип бардыргъан ишни хычыуун хыйсаплары

Багъалы окъуучуларыбыз, сиз барыгъыз да билгенден, бу кюнледе жазылыу кампания ахырына жетди. Аны себепли бу иш бла байламлы эсепле да чыгъарылгъандыла. Бирси изданияла бла тенглешдирсек, насыпха, бизни жазылыучуларыбызны санына къошулгъанды. Жамауатны жанындан ыразылыкъ сёзле эшитген кезиулерибиз а кёлюбюзню кётюрюп, андан ары жаныбызча сюйген газетибизни ишин бютюн кёл салып бардырыргъа учундургъанды.
Айтханыбызча, малкъарлыланы къыраллыкъларыны шартларындан бири  аланы ёз тиллеринде дуния жарыгъын кёрген «Заман» газетни чыгъыууду. Аны сакълай билиу, анга керти къыйматхача къарау бизни хар бирибизни да сыйлы борчубузду. Анда ишлегенлени къыйынларына огъурлу кёзден къарап, керти да сый-намыс этгенле уа бизни бютюн ёхтемлендиредиле. Бир тюбешиуюбюзде журналистиканы ветераны Къулбайланы Алий газет иш тюзда шахтада кёмюр къазгъандан башха тюйюлдю деген эди. Ол сёзлени кертиликлерине кюн сайын кесибиз шагъатбыз. Алай редакцияда тамамланнган хар жумуш бизге ышаннган, бизни сакълап тургъан миллет адамларыбыз ючюн этилгенин эсибизге тюшюрсег а, ол затлагъа артыкъ къайгъырмай къалабыз. Кертисин айтханда уа, заман да табылмайды аны юсюнден сагъышланыргъа.

Газетге жазылыугъа къайта, ол ишни чегинде бир кесек жарсытхан болумла да чыкъгъанларын айта кетерге тийишлиди. Хар уллу жумушну кесини бир энчилиги болады. Бюгюнлюкде газет, китап басмалауда  глобализация ёмюрню ол чурумлары бютюн эсленедиле. Алай халкъыбызны миллет сезимини, миллет жюрегини хайырындан бизни, таулу сёзню байрагъын бийикде тутуп, алгъа атлай барыргъа онгубуз болгъаны чексиз къууандырады. Аны ючюн а хар окъуучубузгъа, кёп жылладан бери газетни алып, аны сакълап тургъан эмда ол сатырлагъа жангы къошулгъан хар инсаныбызгъа, битеу жюрегибизден кертичилигигиз, ийнаныуугъуз ючюн сау болугъуз дерге сюебиз. Сизни оюмугъуз, кёз къарамыгъыз бизге, редакцияда ишлегенлеге, бек багъалыдыла. Сизни бла байламлыкъда, келишиулюкде  ишлерге ачыкъ болгъанабызны энтта да къатлап билдиребиз.

Халкъны жырын жырласанг, халкъ да эжиуюн этер дегенлей, бу жол да биз миллетни жанындан къарындаш билекликни, болушлукъну сезгенбиз. Аны юсюнден бир эки сёз. Жазылыу кампанияны ахыр кюнлеринде редакцияны конференц-залында  «тёгерек стол» къуралгъанын билдирген эдик. Андан сора кёпле, кюч-къарыуларын аямагъанлай, газетге подписканы игилендирир ючюн  аслам жумуш этгендиле. Аланы араларында «Къайсыннга жюз атлам» фондну башчысы Тетууланы Хадис, Къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фондну республикада бёлюмюню таматасы Аналаны Марат, «Къабарты-Малкъар» ГТРК-ны корреспонденти Османланы Марина, Россей радиону«Къабарты-Малкъар» бёлюмюню журналисти Чочайланы Зухура, КъМР-ни Журналистлерини союзуну правленини таматасы Шауаланы Разият, жазыучу, журналист  Османланы Хыйса эм бирсиле да бардыла. Бу инсанла жамауат арасында сёзлери ётген, кеслерини ишлерин тынгылы этерге юйреннген адамладыла. Аланы болушлугъу бла Интернетде, телевиденияда, радиода аслам информация жайылгъанды, байламлыкъла тохташдырылгъандыла. Мындан арысында да ала кючленнгенлей барырла деп ышанабыз.
Ырысхы бла болушлукъ этгенлени атларын да сагъыныргъа сюебиз. Ала кеслери ол жумушну ачыкъ этмегиз деп къаты эдиле, алай дагъыда. КъМР-ни Конституция сюдюню председатели  Геляхланы Абдуллах, КъМР-де Районла аралы 5-чи номерли ИФНС-ны  таматасыны орунбасары Къулийланы Ахмат кеслерини жанындан болушлукъ тапдыргъандыла. 
Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны директору Жангуразланы Мажит, Черек районну жер-жерли администрациясыны келечиси Байсыланы Харун,  Къайсынны юйдегиси, КъМР-ни сыйлы артисткасы Къулийланы Элизат, филология илмуланы доктору, профессор Кучукланы Зухура, Бабугентде 2-чи номерли кадет школну директору Эристауланы Абдурахман эм башха белгили адамларыбыз да бу жумушда уллу себеплик этгендиле. Жаш назмучу, ышандыргъан уланыбыз Байтуугъанланы Исмайылны да белгилемей къояргъа жарамаз.
Телефон бла сёлешгенлени, ыразылыкъларын билдиргенлени саны уа керти да къууандыргъанды. Былай алып къарагъанда, адамны юсюнден бир иги сёз айтсанг, ол санга эки бла артха къайтыр деген кертиди. 
Аны не ючюн айтханыбызны да ангылатайыкъ. Кёп болмай редакциягъа Лашкутадан Жаболаны Зайнаф сёлешип, сиз мени атамы туугъан кюню бла алгъышлагъан эдигиз, алай ыразы этгенсиз, жууукъларыбызны юсюнден жазгъан материалларыгъыз бла уа алай къууандыргъансыз, жаланда аны ючюн окъуна аллыкъма газетни деп, кёлюбюзню кётюргенди. 
Арт кезиуде аллай сёзлени аслам эшитирге тюшгенди. Эки-юч кюн мындан алгъа уа таулу жюн базарда сюелген тиширыула телефон бла сёлешип газетибизни алыргъа сюйгенлерин билдиргендиле эмда жыйылып жазылгъандыла.
Бу уллу жумушда жамауатыбыз бир бирге кезиулю кере билеклик этди. Бирликде – кючлюк, дейдиле таулула. Хар окъуучубузгъа, хар керти шуёхубузгъа, уллу кёллю болмагъан таматалагъа, миллет сезимли жаш адамлагъа, жюрек ыразылыгъыбызны билдире, хар биригизге энчи сау болугъуз дейбиз. Аллах жашауугъузну халкъыбызгъа жарагъан огъурлу жумушладан толтурсун.

«Заман» газетни 
редакциясы.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018