Сёлешиуню баш темасы - производствону айнытыу жоллары

Кёп болмай РФ-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосуну  станокла эм машинала ишлеу жаны бла департаменти Къабарты-Малкъарда «Терекалмаз» заводда импортну алышындырыу эмда инструментле чыгъарыуну  айнытыу темагъа жоралап кенгеш бардыргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – инфраструктура эмда цифрли  айныу министри Владимир Болотоков,  республиканы  Башчысыны кенгешчиси Залим-Гери Губашиев, промышленность эм сатыу-алыу министри Шамиль  Ахубеков, Терк районну администрациясыны башчысы Муаед  Дадов, «Терекалмаз» заводну таматасы Владимир Хажуев, сагъынылгъан департаментни таматасыны орунбасары  Дмитрий Никитин, министерствону жангы, бийик технологиялы инструментле чыгъарыуну айнытыу жаны бла бёлюмню таматасы Александр Дорожко, предприятияланы таматалары эм башхала къатышхандыла.
Кенгешни  «Терекалмазда» бардырылгъаны бошдан тюйюлдю. Бюгюнлюкде ол Россейде алмаздан энчи инструментле чыгъаргъан алчы предприятияладан бирине саналады.  Ол санда жерни тешген, машинала ишлеген, магъадан къазгъан, къурулуш бардыргъан, ташланы кесген эм башха инструментле чыгъарадыла анда. Завод вольфрамны жарашдыргъан предприятияланы комплексине  киреди. Ол санда Тырныауузда магъаданны къазыугъа   жангы инструментле да чыгъарлыкъды. Къонакъла,  предприятияны иши бла шагъырейленнгенлеринден сора, аны продукциясына уллу багъа бергендиле.
Производствону айнытыу онгларыны, бёлюмге къыралдан да не болушлукъ этилирге кереклисини юсюнден сёлешиннгенди. Чыдамлы материалладан инструментле жарашдырыугъа эмда аланы чыгъаргъан заводланы бла предприятияланы кесибизде этилген жангы оборудование бла жалчытыугъа  аслам эс  берилгенди.
Жыйылыуну ахырында экспертле  «Терекалмаз» заводну продукциясына къыралны ичинде сурамны ёсдюрюрге,  аны бла бирге республикада производствону да айнытыргъа кереклисин билдиргендиле. 
 

 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018