Кёргенин жаратханды, алай кемчиликлени да эслемей къоймагъанды

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди. Аны бла бирге анда болумгъа Правительствону, талай министерствону бла ведомствону, шахарны администрациясыны эмда подряд организацияны таматалары къарагъандыла.
Жолну шёндюгю халини юсюнден айтханда, аны юсюне бир къатлы асфальт салыннганды, жанларында бетондан ишленнген бордюрла орнатылгъандыла. Кенжеге кирген жерде бла бийик вольтлу заводну къатында машинала бир бирлерин чырмамай жюрюрча мадар этилгенди. Экинчисинде уа, алайдан тюзюнлей Чернышевский орамгъа чыгъарча этиле турады. Дагъыда жолну жанында чыракълары бла темир чыпынла да орнатылгъандыла. 
Юрий Коков ары баргъан заманда къурулушчула экинчи къатлы асфальт сала тура эдиле. Республиканы Башчысы орам бла энишге жаяу тебиреп, биринчиден, къурулушчула бла сёлешгенди, аланы тири къармашханлары ючюн махтагъанды, ишлерин качестволу, кесин да болжалындан кеч къалмай тамамларгъа кереклисин да эсгертгенди. Ызы бла объектде шёндюге дери не мадар этилгени бла «Диск-Строй» подряд организацияны башчысы Азамат Молов шагъырейлендиргенди. Анда хар не да жик-жиги бла, кеси да проектде кёргюзтюлгенича жарашдырыла баргъанын белгилегенди ол. 
Алай Юрий Коков битеу кёргенине ыразы болгъанды дерча тюйюл эди. Алгъа, ол шахар администрацияны келечилерине ток ызланы чыракъ чыпынланы башлары бла тартылгъанларын жаратмагъанды, объект хайырланыргъа берилгинчи, аланы эмда башха кабельлени жерни тюбю бла ётдюрюрге буйрукъ этгенди. Жолну жанындагъы тюкенлени, кафелени, башха объектлени тёгереклеринде тапсызлыкъгъа да эс буруп, аланы иелери бла келишиулюкде ол тийрелени мычымай тап халгъа келтирирге чакъыргъанды. 
КъМР-ни Башчысы шахар къабырланы хунасын таш бла ариу жасалап бошаргъа, ары элтген жолгъа жангы асфальт салыргъа, ичинде да тёгерек-башны тазаларгъа кереклисин чертгенди, дагъыда реклама щитлени ким къалай эмда къалайда сюйсе да орнатып турургъа жарамагъанын белгилегенди.
- Быллай ууакъ-тюек затланы мен айтмасам кесигиз да кёрюрге керексиз! Ишни къолгъа алдыгъыз эсегиз, аны эбине жетдиригиз. Бир тюрлю чурум къоймазгъа, алай ол бар эсе уа, аны жолну битдиргинчи кетерирге тийишлиди. Саулай алып айтханда уа, хау, мында бюгюнлюкге бек уллу иш этилгени кёзге шарт кёрюнеди. 
Жолну ары дери болгъаны бла шёндюгю халини башхалыгъы бек уллуду. Алай бла мындан арысында да графикден таймай къармашыргъа, битеу белгиленнгенни заманында эмда качестволу бошаргъа керекди, - деп, Юрий Коков битеу берген буйрукълары къалай толтурулгъанын бери жангыдан 25 августда келип кёрлюгюн белгилегенди.

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018