Беппайланы Алимге генерал-майор чын берилгенди

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 
Бу кюнледе уа халкъыбызны бютюн бек къууандыргъан энтта да бир хапар келгенди: къырал башчыбыз Владимир Путинни 2018 жылда 11 майдан Указы бла Беппайланы Алимге генерал-майор чын берилгенди. 
Битеу жамауатыбызны атындан аны къызыу алгъышлайбыз, андан да уллу жетишимле, саулукъ, насып да тежейбиз!

 

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018