Депутатла жолланы къайгъысына киришгендиле

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле. Аны бла бирге уа битеу элле да автомобиль жолла бла жалчытылыныпдыла, байламлыкъла сау жылны чырмаусуз къураладыла. 
Былтыр а бу мюлкге 1820,1 миллион сом бёлюннгенди, ол санда федерал бюджетден келген субсидияла 232,6 миллион сом тенгли бирдиле, КъМР-ни Жол фондуну ахчасы уа 1587,5 миллионнга жетгенди.  Былтыр регионну жолларында эм объектлеринде битеу да бирге  419,5 миллион сом багъасы жангыртыу жумушла толтурулгъандыла. 
Башында сагъынылгъан махкемеден фонддан муниципал организацияланы къураргъа былтыр 694,1 миллион сом юлешиннгенди. Жер-жерли самоуправление органланы къуллукъчулары орамланы, жолланы тапландырыу, транспорт инфраструктураны игилендириу, водительлени, пассажирлени, жаяу адамланы къоркъуусузлукъларын жалчытыу жаны бла жумушланы муниципал программаланы чеклеринде толтургъандыла. Ол санда светофорла чырмаусуз ишлегендиле, жолланы жанлары кир-кипчикден тазаланнганды, орамла кече жарытылгъандыла, пассажир транспорт тохтагъан жерлени айбатландыргъандыла, кёпюрле  жангыртылгъандыла эм кёп башха магъаналы ишле толтурулгъандыла.

Вячеслав Кунижев быйылгъа салыннган планланы юслеринден да айтханды. Парламентарийлени докладчыгъа соруулары кёп болгъандыла. Спикер Татьяна Егорова жолланы жамагъанда подряд организацияла борчларын кереклисича толтурур ючюн къаллай мадарла этилгенлерин, аланы ишлерине гарантия къаллай бир болгъанын соргъанды. Министрни айтханына кёре,  жоллада тешиклени жамагъанда, анга бир тюрлю болжал салынмайды. Ала къысха заманны ичинде жангыдан бузулуп къалгъанларыны сылтауу ахча жетишмегени бла байламлыды. 
Депутатла дагъыда Нальчикде пробкаланы азайтыргъа кереклисини, жолланы ишлетгенде инновациялы жангылыкъла хайырланнганларыны бла къалгъанларыны юслеринден соргъандыла. Дагъыда Хасания-Герпегеж-Къашхатау автомобиль жолну жангыртыргъа кереклисини юсюнден да айтылгъанды. Чегемде кёпюрню жангыртыу къачан бошаллыкъды деген соруугъа жууаплай, докладчы ол жылны ахырына  дери битдириллигин айтханды. 
Парламентни комитетини башчысыны орунбасары Сафарби Шхагапсоев а къырал жол-къурулуш управление къуралса, жолланы ишлетгенде, жамагъанда да ишле качестволу боллукъларына, бюджет ахча да аяулу къоратыллыгъына  эс бургъанды. 
Жыйылыуда айтылгъанны эсге алып, ахырында  эсгертиуле къабыл кёрюлгендиле.  

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018