Бирликни, шуёхлукъну кючлендирген, алгъа таукел барыргъа базындыргъан парад

 Кёп миллетлени 
келечилери – бир тизгинде
Россейни Кюнюн Къабарты-Малкъар кенг халда белгилегенди.  Бек уллу эмда жарыкъ  къууанчла уа  Нальчикде  болгъандыла. Ала Халкъланы шуёхлукъларыны парадындан башланнгандыла. Анга уа республикада жашагъан битеу миллетлени келечилери къатышхандыла.
Бир ненча минг адам Къабарты-Малкъар Россейге къошулгъанлы 400-жыллыкъ атлы майдандан   Къырал концерт зал таба тебирегендиле. Алларында уа Россейни уллу байрагъын тутуп, сабийле баргъандыла.  Жыйырмадан артыкъ диаспораны келечилерине дагъыда КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова туудукъчугъу бла, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны  таматасы Мухамед Кодзоков,  КъМР-ни Жамауат палатасыны  башчысы Хазратали Бердов, аны башха къаууму, депутатла,  министерстволаны бла ведомстволаны,  тюрлю-тюрлю жамауат организацияланы келечилери, студентле, устазла, школчула да къошулгъан эдиле.
Волонтёрла  майданнга келгенлени кёкюреклерине Россейни юч бояулу байракъчыкъларын тюйрей эдиле, гитче къызчыкъланы бла жашчыкъланы къолларына уа Россейни  байракъчыкъларын тутдургъандыла.

Бир кесекден колонна  Къырал концерт залны аллында майданнга жетгенди. Алайда да кёп адам жыйылып эди, ариу макъамла узакъгъа эшитилгендиле. Былайда, хар замандача, Жабагъы Казаноко атлы  эмда «Эрудит» аралагъа, Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны юйюне жюрюген окъуучуланы кеслери къоллары бла этген  затладан кёрмючле да къуралгъандыла. 
Байрамгъа  «Мени Россейим- мени  къыралым!» деген бай концерт программа да хазырланнганды. Аны Атталаны Азнор, Фатимат Чехмахова эмда Станислав Сердюков Россейге аталгъан  назмула эмда алгъышлаула бла ачхандыла. Быйыл битеу къыралыбызгъа  да бек магъаналы иш болгъанын – къыралны башчысы айырылгъанын да  эсге салгъандыла.                                                
Кёлден келген сёзле 
Къууанчха келгенлени бек алгъа   Мухамед Кодзоков КъМР-ни Башчысы Юрий Коковну атындан алгъышлагъанды. Ызы бла  КъМР-ни Жамауат палатасыны председатели Хазратали Бердов сёлешгенди. Ол  бу байрам къалай къуралгъаныны юсюнден къысха билдириу этгенди.  «Россейге кёп сынауладан ётерге тюшгенди, алай бюгюнлюкде  ол жалынчакъсыз къыралча аягъы юсюнде  бек къаты сюеледи эмда аны бир заманда да бир киши тобукъландыраллыкъ тюйюлдю, деп базынып айтыргъа боллукъду»,-дегенди. 
 Андан ары  ол  деменгили къыралыбызда кёп миллетлени келечилери, къарындашлача, эгечлеча, жарашыулукъда жашагъанларын, маданиятларын, адабиятларын да бир тюрлю чырмаусуз айныта баргъанларын чертип айтханды. Аланы араларында бизни Къабарты-Малкъарыбыз да  тийишли жер  алгъанын, Ата журтубузну кючлеуге  уллу къошумчулукъ да этгенин белгилегенди. Анга уа тёрт орден бла саугъаланнганы шагъатлыкъ этеди, дегенди.
Ахырында Хазратали Александрович  республикабыз андан ары айныр, жашнар ючюн да  хар ким да къолундан келгенни аямазгъа керек болгъанын айтып, биригирге чакъыргъанды. «Шуёхлукъда, бирликде жашагъан къадарыбызда, бизни  хорларыкъ кюч  чыгъарыкъ  тюйюлдю. Республикабыз а не заманда да Шимал Кавказны  жаухарына саналгъанды, алайлай да къаллыкъды. Нек дегенде  биздеча ариу табийгъат, таза хауа бир жерде да жокъду, бек башы уа – мында бир да болмагъанча  огъурлу, ишчи, къонакъбай  адамла жашайдыла»,- дегенди.
Жырла,   тепсеуле
Майданнга жыйылгъанланы  республикада белгили жырчыларыбыз эрикдирмей тургъандыла. Тёппеланы Алим, Текуланы Амур, Жаникаланы Эльдар, Азамат Цавкилов, Азамат Беков, «Терк къазакла», «Нальцук», «Минги тау», «Тауланы сабийлери», «Шагди», «Стимул» эм башхала жарыкъ жырлары, терк тепсеулери бла да къараучуланы ыразы этгендиле. Республикада тюрлю-тюрлю миллет эмда маданият араланы келечилери да кеслерини хунерликлерин толусунлай кёргюзтгендиле, къууанчха  бютюн къууат салгъандыла.
Концерт  юч сагъат чакълы баргъан эди. Кюн къыздыргъанына да къарамай, майдандан кетерге ашыкъгъанла хазна жокъ эдиле. 
Оюмла, сезимле, умутла
Мен а бир къауум адам бла  сёлешип, аланы оюмларына тынгылагъанма. Малкъар  халкъны «Алан» жамауат организациясыны толтуруучу комитетини председатели  Жаболаны Джабраил: «Бюгюн былайгъа жамауатны ма былай кёп санда жыйылгъаны къууандырады. Быллай биригиулюк тамблагъы кюннге ышаныулукъ  береди. Барыбыз да, не  миллетден, къаллай дин тутханыбызгъа да къарамай, бир ниетли болсакъ, бизни бир киши да басынчакъларыкъ тюйюлдю»,- дегенди.
Биринчи классха энди барлыкъ Бёзюланы Зухура анасы бла бирге келгенин айтханды. Гитче болгъанлыкъгъа, бу байрамны магъанасын ангылайды. «Биз Нальчикде жашайбыз, мени  къабартылы, оруслу  нёгерлерим,шуёхларым да кёпдюле. Биз бирге ойнайбыз, школгъа да бирге барлыкъбыз»,-дегенди. 
КъМКъУ-ну айырмалы студентлеринден бири Артур Ахметов бери тыш къыраллы тенглерин алып келгенди. «Алагъа  быллай байрам болады дегенибизлей, аны кёрюрге бек сюйгендиле. Алайды да, биз, кёп миллетлени келечилери, былайдабыз, ол а тюйюлмюдю  шуёхлукъну белгиси»,-деп жууаплагъанды, кёлю кётюрюле.
Юй бийче Миндикеланы Зульфия уа Чегем шахарда жашайды. Майданнга къызын алып келген эди. «Мени аппам къыргъызлыды, мен бу  жерде туугъанма. Къызымы да мында ёсдюреме – олду насып, деп мен алай санайма»,-дегенди ол.
Сириядан, Иорданиядан, Тюркден, Индиядан келген студентле да байрамгъа уллу ыразылыкъ бла къатышханларын чертгендиле. Кеслерини къыралларына барсала, аны юсюнден, мындагъы адет-тёрелени  юслеринден да тенглерине, юйдегилерине айтырыкъларын да билдиргендиле.

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018