Эркинликле бла бирге - жууаплылыкъ

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.
«Мен - Россейни гражданиниме!» деген ат бла бардырылгъан бу къууанчха  администрацияны башчысыны кенгешчиси  Сосланбек Бетрозов,  МВД-ны  миграция вопросла жаны бла бёлюмюню таматасы полицияны майору Мурат Блянихов, «Единая Россия» Битеуроссей политика партияны жер-жерли  толтуруучу комитетини бёлюмюню башчысы Мулид Макоев да келгендиле.
Сосланбек Бетрозов жаш адамланы алгъышлагъанды, ала быллай магъаналы кюнлерин унутмазча этгенлеге  жюрек ыразылыгъын билдиргенди. Паспортла къоллу болгъанлагъа айланып: «Ата журтну, туугъан жеригизни,  ата-аналарыгъызны сюйюучюле болугъуз, къайда окъусагъыз, къайда урунсагъыз да жетишимли болугъуз»,- деп насийхат этгенди.

Ызы бла залда Россейни эмда Къабарты-Малкъарны гимнлери согъулгъандыла. Ызы бла хычыуун жумуш башланнганды - онтёрт жыллары жетген къызлагъа бла жашлагъа  баш документлери, аны биргесине уа саугъала   да берилгендиле. Аланы алгъанла окъууда, тутхан ишлеринде да жетишимли болургъа, Ата журтну, Къабарты-Малкъар Республиканы  сюерге, бизни бюгюннгю жашауубуз ючюн жан бергенлени жигитликлерине  кертичи болургъа  ант этгендиле.

Ата-аналаны атларындан  Наталья Вацуева сёлешгенди. Ол бек алгъа  бу къууанчлы ишни къурагъанлагъа ыразылыгъын билдиргенди. Сора окъуучулагъа айланып, былай дегенди: «Сиз энтта бир къарыш ёсгенсиз, деменгили Россейни чынтты гражданлары болгъансыз. Ата журтубузну къаты  сакълагъыз, не тюрлю болумда да анга кертичилей къалыгъыз. Аны келир заманыны къадары сизни къолугъузда болгъанын унутмагъыз».
Бу къууанчлы кюн эсде кёпге дери къалырча барысы да паспортла алгъанла, аланы алгъышларгъа келгенле да бирге суратха тюшгендиле.

 Далхатланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018