Элбрус районну эм уста юйретиучюсюню аты айтылгъанды

Тырныауузну Отарланы Керим атлы биринчи номерли лицейини школгъа дери окъутхан алтынчы бёлюмюню мурдорунда «Россейни юйретиучюсю-2018» деген къырал даражалы профессионал конкурсну муниципал кезиую бардырылгъанды. Ол жыл сайын да къыйматлы ишлеген педагогланы ачыкълар, аланы усталыкъларын ёсдюрюр мурат бла къуралады.
Эришиуге къатышханланы эм залда жыйылгъанланы барысын да Элбрус районну администрациясыны орунбасары Арслан Улимбашев бла билим Бериу управлениясыны таматасы Атаккуланы Нюржан алгъышлагъандыла. Жетишим, чыгъармачылыкъ учунуу, илхам да тежегендиле. Андан сора да, тюбешиуню хурметли къонакълары КъМР-ни Парламентини депутаты Лиза Хасаитова, сагъынылгъан районда орналгъан регион колледжни окъуучулары да болгъандыла. Къонакъбай садикге  жюрюгенчикле да жарыкъ концертлери бла къууандыргъандыла.
Ызы бла уа чыгъармачылыкъ презентацияладан, сабийле бла дерследен эм абаданлагъа мастер-классладан къуралгъан сынаула башланнгандыла. Конкурс юч кюнню ичинде баргъанды. Жюри эришиуге къатышханланы хар бирини ишин тийишлисича сюзгенди. Ала уа не жаны бла да бийик профессионал хазырлыкъларын кёргюзтгендиле: проект эм тинтиу иш, поликультура эм экология окъутуу, математика, сёлешиу тилни айнытыу, оюн.
Эсепле ачыкълагъаннга кёре, сагъынылгъан гимназияны мектепге дери билим берген бешинчи бёлюмюню келечиси Хаджиланы Аминат хорлагъанды. Призёрла уа Гюлюйланы Алёна (Элбрус посёлканы орта школуну бойсунууундагъы садик) бла Наталья Анохинадыла (биринчи лицей). Ючеулен а – Ахматланы Асият (Быллым), Борчаланы Зульфия (биринчи лицейни бёлюмю), Датчиланы Асият (Тырныаууз)- конкурсну лауреатлары болгъандыла.
Район даражалы кезиуню ахырында окъутуу управленияны специалисти Моллаланы Зарета школгъа дери билим берген бёлюмлени коллективлерине эришиуге тири къатышханлары, аны тынгылы къурагъанлары ючюн да ыразылыгъын билдирип, юйретиучюлеге мындан арысында да жетишимле тежегенди. Хаджиланы Аминат а энди усталыгъын конкурсну республикалы кезиуюнде сынарыкъды. Ол а сентябрьде бардырыллыкъды. Атлары белгиленнгенлени саугъалау а аланы эм устазланы профессионал байрамлары биригип белгиленнген кюнде-бешинчи октябрьде-боллукъду.

 

Темирланы Анатолий.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018