Тыш къыраллагъа солургъа барырны аллында нени билирге тийишлиди

Африкада, Юг Америкада, Азияда  къыраллада хауа исси эм мылылыгъа уллу  болгъаны ючюн тюрлю-тюрлю къурт-къумурсхала эмда жукъгъан ауруула бек терк  жайыладыла. Ала уа асламысында адамны чегилерине, терисине, кёзлерине хаталыдыла. Кёбюсюнде алагъа кирленнген суудан  неда тазаланмагъан аш-азыкъдан бояладыла. Ауруулу адамны къатында болгъанла, ургъуйла, губула къапханла да къоркъуулу къауумгъа тюшедиле.
Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында эсгертгенлерича, быллай къыраллада солургъа тебирерни аллында  алада санитар-эпидемиология болумну билирге керекди. Бу информация бла управленияда неда туроператорлада шагъырейленирге боллукъду.
Жукъгъан аурууладан ышаннгылы сакъланыр ючюн бир талай жорукъчу эсде тутаргъа тийишлисин белгилейдиле специалистле. Биринчиден, азыкъ ашарны аллында къолланы сапын бла бир ненча кере жууаргъа, тахта кёгетлени бла жемишлени да исси суу бла тазаларгъа керекди. Ашны, бегирек да этни неда чабакъны, бир амал бар эсе, иги биширилгенин неда къуурулгъанын ашаргъа жарайды.
Сууну уа жаланда къайнатылгъанны неда тюкенде шешалада сатылгъанны ичигиз. Билмеген ашыгъызны ашамагъыз, аны рыноклада неда къолдан сатып алмагъыз, башхала сыйласала да, угъай дегиз. Бассейнледе неда кёлледе жуууннганда сууну жутмазгъа кюрешигиз. Ургъуйладан къорууланырча  затланы (репеллентле эм инсектицидле) хайырланыгъыз, тургъан отоуларыгъызда терезелени бла эшиклени аула бла жабыгъыз. Не заманда да гид айтхандан чыкъмагъыз!
Аурууну бир тюрлю белгисин сезгенлей, сёз ючюн, кёлюгюз аман этсе,  къызып, чапырып башласагъыз, сора дагъыда губу неда ургъуй къапханын кёрсегиз,  олсагъат  врачха барыргъа керексиз.

 

Басмагъа Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018