Сакълыкъ хатадан къутултур

Сабийлени жай солуу кезиулери башланырны аллында «Каббалкэнергону» специалистлери электрокючню хайырланыуда къоркъуусузлукъну жорукъларын ангылатыуну бютюн кючлендиредиле. Ма бу кюнледе да «Каникулла хар кимге да къоркъуусуз болсунла» деген акция бардырылгъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.
Бу ишни чеклеринде, биринчиден, билим бериу учрежденияланы эмда адамла аслам жыйылгъан жерлени къатларында орнатылгъан электроустановкала тинтилгендиле.  Аланы тёгерек-башлары къалай  жабылгъанларына, алагъа адам къолу жетмезча мадар этилгенине, алларында эсгертиу белгиле орнатылгъанларына  бла къалгъанларына къаралгъанды.
Ызы бла битеу районлада электросетьлени келечилери муниципалитетледе, орта школлада эмда сабий садикледе электрокючню къоркъуусуз хайырланыуну дерслерин бардыргъандыла. Алагъа жети жюзден артыкъ сабий къатышханды.
Энергетикле токну юсюнден кёп зат билдиргендиле андан къаллай хата келирге боллугъун да айтхандыла. Таматаракъ сабийлени уа ток ургъаннга биринчи болушлукъ берирге юйретгендиле. Дагъыда ток ызланы чыпынларына ёрлерге, энергообъектлени къатларында от этерге, ойнаргъа, трансформатор подстанцияланы эшиклерин ачаргъа, аланы эмда башха электротехника мекямланы ичлерине кирирге арталлыда жарамагъанын да эсгергендиле.  Ангылатыу ишни кезиуюнде специалистле тюрлю-тюрлю амалланы хайырланнгандыла, ол санда методика материалла да юлешгендиле.

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018