Журналистиканы ветеранлары оноулашхандыла

Озгъан байрым кюн КъМР-ни Журналистлерини союзунда ветеран советни къаууму бла тюбешиу болгъанды. Аны башчысы Татьяна Ульянова быйыл РФ-ни журналист сообществосуну юбилейи болгъанын, ол кесини 100-жыллыкъ байрамын белгилеригин, аны бла байламлы правленде кёп тюрлю-тюрлю жумушла тамамланыллыкъларын да  билдиргенди. 
-Союзгъа кирген къауумда  юбилейлери болгъанла, кёп жылларын журналистикагъа берген  адамла да аз тюйюлдюле. Мындан ары биз ала бла терк-терк жолугъа турур умутлубуз. Алайды да, майны ал кюнлеринде ветеранлагъа  байрам  къураргъа,  саугъаларгъа, сыйларгъа деп турабыз.  Бизге сизни ыразылыгъыгъыз керекди,-дегенди ол.
Андан сора да, Татьяна Ульянова миллетлени араларында халланы юслеринден жазгъан  журналистлени регионла аралы гильдиясы къуралгъанын, анга Шимал-Кавказ региондан кёпле киргенин айтып, биз да къошулсакъ иги боллукъ эди, дегенди. Ол гильдия къаллай ишле тамамлагъаныны юсюнден да къысха билдириу этгенди.
 Республиканы чыгъарма союзуну правленини таматасы Шауаланы Разият а, ветеранлагъа айланып, ала правленнге  терк-терк келип, биригиуню ишинде кемчиликлени, жетишимлени да юслеринден оюмларын айтырларын тилегенди. 

 

Далхатланы Марзият.

Свежие номера газет Заман