Экотуризмге энчи акъыл бёлюрге кереклисин айтхандыла

КъМР-ни Парламентини спорт эм туризм жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда туроператорланы ишлери сюзюлгенди эмда Къабарты-Малкъаргъа келген къонакъланы санын ёсдюрюуню мадарлары изленнгендиле. Тюбешиуге КъМР-ни Башчысыны Парламентде эм сюд органлада келечиси Мадина Дышекова, Парламентни Экономика, инвестицияла эм предпринимательство жаны бла комитетини таматасы Заур Апшев, депутатла, жууаплы министерстволаны бла ведомстволаны къуллукъчулары,  законла чыгъарыучу органда Жаш тёлю палатаны келечилери да къатышхандыла. 
Бюгюнлюкде республикада 11 рекреация зона барды. Ол санда туристлени «Приэльбрусье» тау-лыжа эм федерал даражалы «Нальчик» бальнеология курортлагъа, «Жылы-Суу», «Аушигер», «Тамбукан» саулукъ сакълау-багъыу жерлеге, «Бызынгы» альпинист базагъа, «Чегем чучхурла», «Чирик кёл», «Гара сууланы ёзени» экскурсия объектлеге, «Огъары Малкъар», «Огъары Чегем» археология комплекслеге сейирлери уллуду. 
Кенгешни ача, спорт эм туризм жаны бла комитетни башчысы Арсен Барагунов республиканы экономикасын айнытыуда туризмге ышаныулукъ бютюнда уллу болгъанын чертгенди. Арт жыллада уа Россейни инсанлары, тыш къыраллыла да Къабарты-Малкъарны онгларын биледиле, мында солургъа сюйгенлени саны ёсгенлей барады. 
Былтыр республикагъа 450 минг адам келгенди, ол а аны аллында жылдан 7 процентге асламды. Бюгюнлюкде КъМР-де 44 турист организация бла 5 туроператор ишлейдиле. «Бизни комитет Курортла эм туризм жаны бла министерство бла бирге «КъМР-де туризм бла байламлы ишни юсюнден» республикалы законнга тюзетиуле хазырлагъанбыз. Ол бу сферада ишни игилендирирге, файдалылыгъын ёсдюрюрге онг берликди»,-дегенди депутат.
Жыйылыуда «Элбрус Элевейшн», «КавказСкиТур», «Большая медведица», «Чегем тур» компанияланы келечилери сёлешгендиле. Ала докладларында экотуризмге энчи эс бурургъа кереклисин айтхандыла. Экология элле къуралсала, къонакъла элледе жашауну сейирлилигин кёрлюклерин, алагъа къайтып келликлерин да чертгендиле. 
«Элбрус Элевейшн» компанияны келечиси Заур Нашапигов а туроператорла ишлеринде тюбеген тыйгъычланы юслеринден билдиргенди. Ол республиканы кёп айбат жерлери къыралны чегини тийресинде орналгъанларын, ары барыр ючюн а чекчиледен эркинлик алыргъа кереклисин белгилегенди.
Тюбешиуде реклама азлыкъ этгенини, тыш къыраллы тилледе республиканы юсюнден билдириуле болмагъанларыны, сервисни осаллыгъыны, къонакъ юйлени асламы шёндюгю излемлеге келишмегенлерини, билимли кадрла жетишмегенлерини юслеринден да баргъанды сёз. Дагъыда къоркъуусузлукъгъа энчи эс бурургъа, турист зоналаны кир-кипчикден тазаларгъа кереклиси да айтылгъанды. 
«Большая медведица» компанияны келечиси Дарья Фролованы оюмуна кёре, Къабарты-Малкъарны онгларын кенг белгили этерге керекди. «Бизни ёхтемленирча, махтанырча ариу жерлерибиз кёпдюле: табийгъатыбыз, халкъларыбызны адет-тёрелери, татыулу аш-азыкъларыбыз. Битеу онгларыбызны жыйышдырып, энчи бренд къураргъа нек жарамайды? Сёз ючюн, таулу хычинлени, айранны бла къабарты кафаны республиканы энчи белгисине бурургъа боллукъ эди», -дегенди ол.
Арсен Барагунов КъМР-ни туроператорларыны бла турагентстволарыны ассоциациясын къураргъа кереклисин айтханды. Жыйылгъанла аны тюзге санагъандыла. 
Курортла эм туризм жаны бла министерствону право жаны бла бёлюмюню таматасы Анзор Казаров билдиргенича, КъМР-ни Правительствосуну бегимине тийишлиликде республиканы туризм онгларыны реестри къураллыкъды. Анга бу сферада битеу объектле кийирилликдиле, ол санда культура-этнография арала, спорт-турист мекямла, халкъ чыгъармачылыкъ бла байламлы жерле эм башхала. Докладчы айтханыча, реестрде эсепге тургъанлагъа болушлукъ да берилликди. 
Жыйылыугъа къатышханла къонакъланы санын кёбейтир ючюн туризм, транспорт, башха инфраструктураны игилендирирге, гитче эм орталыкъ бизнесге болушургъа кереклисин да чертгендиле.

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман