Чынтты патриотланы ёсдюрюуню неден да багъалыгъа санай

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде, сабийлени, жаш тёлюню Ата журтларын сюерге, аны къорууларгъа юйретирге «Орлёнок», «Зарница» къырал даражалы аскер оюнла къурала эдиле. Аллай биринчи оюнлагъа бизни республикадан Кенжеде жыйырманчы  номерли школну 9-чу классыны окъуучулары да къатышхан эдиле. Аланы араларында юч таулу болгъанды: Герийланы Ахматны жашы Магомет, Аталаны Далхатны жашы Жашарбек, Атабийланы Махмутну жашы Хамит.
Аллай даражалы эришиуледе бизни жерлешлерибиз алчы жерге чыкъгъандыла. Сора къыралны  белгили адамлары бла суратха  тюшгендиле. 
Бу сиз кёрген суратда биринчи тизгинде сол жанындагъы тиширыу Белоруссияны комсомолуну обкомуну секретары эди.Аны къатындагъы лётчик-космонавт - Береговой Георгийди. Аны онг жанындагъы тиширыу Совет Союзну Жигити лётчик Мария Чечнёвады.
Таулу жашла уа экинчи тизгинде сюелипдиле. Сол жанындан экинчи Аталаны Жашарбекди, бешинчи Герийланы Магомет, къыйырдагъы уа Атабийланы Хамит.
Сурат 1974 жылда Белоруссияны ара шахары Минскеде алыннганды. Андан бери къыркъ тёрт жыл озгъанды. Жашланы къадарларыны юслеринден айтханда, Жашарбек жашау жолуна аскерчиликни сайлагъанды. Полковник чыны барды. Магомет Къабарты-Малкъарны Билим бериу министерствосуну информатика арасыны директоруду.  Хамит дуниядан кетгенди, Аллах гюняхларын кечсин.
 
 

 

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман