ЕГЭ-ден къоркъур кереклиси жокъду

Черек районну администрациясыны мекямыны  аллында майданда «Хорламгъа  жюз балл» деген битеуроссей акция бардырылгъанды. Ол школчуланы  ЕГЭ-ден  къоркъургъа керек болмагъанына тюшюндюрюр эмда аны жетишимли берир ючюн не этерге кереклисин ангылатыр мурат бла къуралгъан эди.  Анга  10-11-чи классланы  окъуучулары  бла бирге  волонтёрла, кадетле, школ активистле да  къатышхандыла. 
Акцияны баш жигитлери уа  озгъан жыллада ЕГЭ-де 100 балл алгъан   жашла бла къызла  эдиле. Бюгюнлюкде ала  республиканы, къыралны да айырмалы  бийик окъуу юйлеринде билим аладыла. Жаш адамла   ЕГЭ-ге къалай  хазырланнганларыны, аны къалай бергенлерини юсюнден  хапар айтхандыла, ол сынаудан энди ётериклени кёллендирирге кюрешгендиле.
Ахырында  акциягъа къатышханланы барын да башха огъурлу жумушха чакъыргъандыла. Ол а экологияны къоруулау бла байламлы эди. Ала  терекле, юлкюле, гюлле  да орнатхандыла.
 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман