«Жолгъа буюрулгъан сумкам къачан да хаппа-хазырды»

Хар инсанны да жашауунда бир ниети болмай амалы жокъду. Анга жетишир ючюн а, адам кесин къолгъа алып, жолгъа чыгъаргъа керекди. Он жыл чакълы республикалы телевиденияда оператор болуп ишлеп тургъан Холамханланы Хасанны да аллай бир мураты бар эди - Россейни ара телеканалында кесин сынаргъа. Алай бла ол 2010 жылда Москвагъа атланады… Кёп жылны ичинде таулу жаш белгили телеведущий Андрей Малаховну командасында урунуп келеди. 
Хасан бла КъМКъУ-ну малкъар тил бёлюмюнде бирге окъугъанбыз. Ол себепден бир бирибизни эрттеден таныйбыз эм шуёхлукъ жюрютюуюбюзню, ара узакъ болгъанлыгъына да къарамай, сакълаялгъанбыз. Басымлы, адепли жаш бла саулай курсубуз ёхтемленеди десем, ётюрюк айтмам. Мен оюм этгенден, быллай жетишимли, не жаны бла да юлгюлю жашларын халкъыбыз таныргъа керекди. 
Заманы аздан Хасан туугъан эли Хасаниягъа алай терк келалмайды. Алай, бир амал чыкъгъанлай, самолётха билет алып, Нальчикге учады. Жангы жылгъа келгенинде, бир къауум чырмаула бла байламлы тюбешалмай къалгъан эдик. 
Насыпха, шёндюгюлю технологияла адам бла ушакъ бардырыргъа талай онгла бередиле. Биз да аланы бир къауумун хайырлана, сагъат чакълы хапар айтханбыз. Ол ушакъны ахыр эсеби бла сизни да шагъырей этерге сюеме. 
-Хасан, Москвагъа атланыуунг жаланда эрттеден бери туугъан муратынг бла байламлы болмаз эди…
- Адам абадан бола баргъаны къадар, китапны чапыракъларын ача баргъанча, жашаууну бир жангы бетин ачаргъа излейди. Мени жюрегими да ол кезиуде аллай сезим бийлеп эди. Андан сора да, кючюмю ара телеканалда сынаргъа бек излей эдим. 
Нальчикде мени бек кючлю устазларым болгъандыла - Аслан Мамхегов, Юрий Пшеноков, Анатолий Дерико. Ала бизден кеслерини билимлерин бир заманда да къызгъанмагъандыла. Операторлукъ ишни жашырынлыкъларына арымай-талмай юйретгендиле. Москвада иш табып, профессионалла бла бирге ишлегенимде аланы къыйынлары болмагъанча уллуду. Аны себепли «Заман» газетни болушлугъу бла алагъа жюрек ыразылыгъымы билдирирге сюеме. 
Биринчиде ишге тохташхынчы уа СТОЛИЦА, НТВ плюс деген телеканаллада ишлерге тюшген эди. Сора дагъыда былайда бир затны айтыргъа сюеме. Менден алгъа бери келген жерлешлерибиз да къолларындан келгенича болушургъа кюрешгендиле. Сёз ючюн, Анзор Пханеев «Человек и законну» режиссёру эди, аны юйдегиси Шауаланы Жаннет «Контрольная закупканы» шеф-редактору эди. 
Алай алгъын республикалы телевиденияда бирге ишлеп тургъан Елена Шабаева бла тюбешиуюм а 1каналгъа келиуюме уллу себеплик этген эди. Ол айтып, операторланы конкурсуна барама. Алай ызымдан сёлешген а болмайды. Жаланда эки ай озгъандан сора документлерими да алып келирими тилеген эдиле. 
Алай бир жылдан сора белгили «Красный квадрат» телекомпаниягъа кетеме. Анда Андрей Малаховну «Пусть говорят» эм «Сегодня вечером» деген бериулеринде тохташып, 6 жылны ишлеп келеме. Барыбыз да билгенден, былтыр 1каналны бла аны орталарында сёз чыкъгъан эди эм андан сора ол РОССИЯ телекомпаниягъа кёчгенди. Биз да, аны бла ишлегенле, биргесине кетерге деп оноулашхан эдик. Алай бла бюгюнлюкде коллективибиз кесини ишин ол каналда бардырады.
- Андрей а ишни юсюнде къаллайды? Менсиниулюгю бармыды?
- Сейир да этерсиз, алай аны аллай къылыгъы жокъду. Оператор болсун, башха специалист болсун, былай этейик деген затха ол аякъ тиремейди. «Сиз айтхан тап эсе, алай этейик», - деп къояды. 
- Аллай бериуледе ишлеген тынч болмаз? Ол дегеним, кеч жатаргъа, эртте турургъа тюшемиди?
- Аны къой да, жатып тургъан жерингден кече арасында къобарып алып да кетедиле. Ол себепден жолгъа буюрулгъан сумкам не заманда хапппа-хазырды. Нек дегенде самолёт мени сакълап турлукъ тюйюлдю. 
- Битеу жолоучулукъларынгдан бла тюбешиулерингден къайсыла эсингде къалгъандыла, жюрегингде ыз къоя?
- Эсигизде эсе, «Пусть говорят» тюрклю тиширыу Гульсумну эм ол кеси сабийинеча къарап тургъан саусуз жаш Умутну юслеринден бир ненча бериу этген эди. Ма ол съёмкаланы бир къауумун бардырыргъа тюшген эди манга. Ол тиширыуну юйюнде сау кюнню ётдюрюрге керек болду. Бек огъурлу, сейир адам эди. 
Андан сора да, айтхылыкъ Игорь Кирилловда, Алексей Баталовда да къонакъда болгъанма. Вахтанг Кикабидзе бла да тюбешгенме. Съёмкаладан сора экинчи кюн ол бизни элтип сыйлап, бир ненча сагъатны ичинде ушакъ бардырыргъа да заман тапхан эди. Сёзсюз, аллай адамла бла тюбешиуле кимни да эсинде къалмай амал жокъду. 
Дагъыда Италияда Сан-Ремода бардырылгъан жыр фестивальда болуп, Тото Кутуньо дегенча айтхылыкъ жырчыла бла да жолукъгъанма. Алай бек да сюйюб а 2014 жылда Сочиде ётген къыш Олимпиада оюнлада ишлегенме. Мен оюм этгеннге кёре, ол тарыхха кеси къошумчулугъунгу этгенчады. Болмагъанча бийик даражада ётген ишге ыразылыгъым бла къатышханма. 
- Этген ишинги тематикалы жанын жаратамыса? 
- Билемисе, кесим ол бериуледе ишлеп башлагъынчы адамланы асламыча сагъыш эте эдим. Ол дегеним, бериуде ачыкъланнган къадарланы кёбюсю ётюрюкдюле деп. Алай арт алты жылны ичинде кёргюзтюлгенле бары да жашаудан алыннгандыла, хар биринде да адамланы керти жазыулары суратланадыла. 
- Кёпге созмай, артха, Нальчикге, къайтыргъа, юйюр къураргъа муратынг а бармыды?
- Хау, барды. Заман бек терк озады. Аны себепли юйюрлю болургъа да керекди. Мен не узакъда турсам да, жюрегим туугъан жерим блады. Абадан бола баргъан къадар бегирек тартынаса юйюнге. 
- Кесинг жашагъанлы себепли аш-суу да хазырларгъа тюше болур. Бу жаны бла хунерлигинг а къалайды?
- Анабыз мени да, къарындашымы да ол затлагъа заманында юйретген эди. Аны себепли артыкъ апчымайма ашханада да. Жаланда хычин эте билмейме ансы (кюледи). Алай арып келген кюнюмде азыкъ этерге угъай, ашаргъа окъуна къарыуум болмаучуду. 
- Адамда сен къаллай ышанланы багъалайса?
 - Эр кишиде, тиширыуда да мен ол кеси кесинлей къала билиуню бек сюеме. Аллай адамла бла жашауда да тынчды. 

 

Ушакъны Таппасханланы Аминат бардыргъанды.

Свежие номера газет Заман