Жаш музыкантла классика чыгъармаланы сокъгъандыла

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институту къурап  эки кюнню ичинде духовой  инструментледе согъуу эмда дауурбас уруу жаны бла  «Дух Кавказа»  регионла аралы ачыкъ конкурс экинчи кере бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъар кадет музыкалы школну, республиканы искусствола эмда музыка  мектеплерини келечилери, Дагъыстанны, Север Осетия- Аланияны, Ингушетияны, Чечен Республиканы, Ставрополь крайны музыка школларыны жаш музыкантлары къатышхандыла. Битеу да алтмыш  адам, аланы жыл санлары сегизден жыйырмагъа дери эди. 
Проектни ача, КъМР-ни  культурасыны сыйлы къуллукъчусу, СКГИИ-де музыкадан  педагог  Моттайланы Тимур жаш адамланы барына да  жетишим тежегенди. «Хар биригиз да бу конкурсха тюшгенигиз бла хорлам болдургъансыз дерчады. Аны себепли, къайгъы этмей, къоркъмай, жарсымай, аллыгъызгъа салыннган борчну тынгылы толтурургъа хунеригиз жетер деп ийнанама»,- дегенди Моттай улу. Андан сора да, ол фестиваль  музыканы  байрамы болгъанын чертгенди.
Жюрини къауумунда институтну ректоруну окъутуу иш жаны бла орунбасары Беслан Ашхотов, Нальчикде 3723-чю  номерли аскер бёлюмню  духовой оркестрини таматасы Илияс Бектемиров, Ставрополь крайдан Сафонов атлы музыкалы колледжни преподаватели  Александр Есипов, СКГИИ-ни устазлары  Мурат Казанчев, Моттайланы Тимур, Север Осетия-Алания Республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу Евгений Шатохин болгъандыла.
Конкурсха къатышханла сахнагъа чыгъардан алгъа чёп тартып, тизме белгили болгъандан сора Нальчикде 3723-чю номерли аскер бёлюмню оркестри окъуу учрежденияны музыкантлары бла бирге концерт программа  кёргюзтгендиле. Ызы бла конкурс башланнганды. Анга къатышхан жаш адамла  Бахны, Моцартны, Свиридовну, Чайковскийни, Айденкону, Хачатурянны, дагъыда кёп башха белгили  композиторланы  чыгъармаларын бирем-бирем чыгъып  эмда духовой инструментлени ансамбльлерини къауумларында да согъуп, усталыкъларын кёргюзтгендиле.
Алтмыш адамны арасында бизни жашла Диваланы Тамерлан, Моттайланы Айрат, Жазаланы Магомет, Мурзаланы Элдар, Зашаккуланы Астемир, Владислав Тохов айырмалы болгъанлары къууандыргъанды.

Суратлада: (башында) Владислав Тохов; тюбюнде (солдан онгнга) Жазаланы Магомет, Мурзаланы Элдар, Моттайланы Айрат, Диваланы Тамерлан.
   Суратланы автор алгъанды.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман