Ачыкъ соруулагъа - толу жууапла

Жаш айырыучуну кюнюне жоралап Нальчик шахар округну администрациясында жер-жерли самоуправленияны депутатлары жаш тёлю бла тюбешгендиле. «Бу ишге депутатла Екатерина Мисостова, Ислам Шерегов эм самоуправленияны право бёлюмюню башчысы Джамалдин Хаупшев къатышхандыла», - деп айтылады администрацияны пресс-службасыны билдириуюнде.
Къонакъланы санында шахарда орта школланы къауум окъуучусу, мэрияда жаш тёлю советни келечилери, «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда жаш правоведни школуну окъуучулары бар эдиле. Депутатлагъа ала администрацияны эм аны бёлюмлерини структурасыны, ишини, аланы кеслерини да борчларыны юсюнден соруула бергендиле. 
Ушакъны кезиуюнде шахарда тюбеген кемчиликлени, ол санда кир-кипчикден тазалауну, адамланы тозурагъан юйледен кёчюрюуню юсюнден да сёлешиннгенди. Депутатла сорууланы барына да ачыкъ, толу жууапла берирге кюрешгендиле, тири граждан къарамлары ючюн жаш адамлагъа ыспас этгендиле. 
Ызы бла Жаш айырыучуну кюнюне аталгъан интеллект оюнда хорлагъанны саугъалау болгъанды. Анда биринчи жерни алгъаны ючюн «Кюн шахар» сабий академияны сагъынылгъан школуну окъуучусу Нурлан Камбиев грамота къоллу болгъанды. Ахырында жаш къонакълагъа администрацияны ичинде экскурсия бардыргъандыла.

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман