Аслам жумуш тамамланнганды, алай тынч кёллюлюкге сылтау жокъду

Къабарты-Малкъарны Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясында бардырылгъан коллегияда аны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле. Жыйылыугъа КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Мурат Карданов, управленияны башчысы Анзор Курашинов, республиканы Башчысыны администрациясында къоркъуусузлукъну сакълау эм право органла бла байламлыкъ жюрютюу управленияны таматасы Тетууланы Тимур, Парламентде культураны, граждан обществоланы эм СМИ-ни айнытыу комитетини таматасы Борис Паштов, жамауат организацияланы, муниципалитетлени администрацияларыны, учрежденияланы келечилери эмда башхала къатышхандыла.
Ведомствону былтыргъы ишини юсюнден Анзор Курашинов доклад этгенди. Ол айтханыча, бюгюнлюкде республикада жюзден аслам этносну келечиси жашайды, жыйырмадан артыкъ миллет-маданият ара эмда 191 дин организация ишлейди. Тюбеген проблемалагъа  республиканы власть органлары дайым эс бургъанлай эмда надзорлукъ этгенлей турадыла.
Къырал миллет политиканы эм Президентни «Миллетлени арасында келишиулюк болурча» деген буйругъун толтуруу бла байламлы талай иш этилгенди. Аны аслам кесеги 2016-2018 жылланы чеклеринде белгиленнген  къырал миллет стратегиягъа, политика планнга эм Къабарты-Малкъарда 2025 жылгъа дери «КъМР-ни Граждан обществону институтлары  бла байламлыкъ жюрютюу» деген республикалы программагъа кёре бардырылгъанды. «Битеу Россейни гражданларын бирикдириу эм КъМР-де халкъланы миллет-маданият жаны бла айнытыу» деген подпрограмманы тамамлаугъа былтыр 8,2 миллион сом жиберилгенди.

«Жетишимледен бирине жамауат эм дин организациялагъа субсидияла бериу система ишлеп башлагъанын санаргъа боллукъду», - дегенди докладчы. КъМР-ни Правительствосу эм миллетлени ишлери жаны бла Агентство этген келишимни хайырындан федерал бюджетден Россейде миллетлени бирикдирирге эм айнытыргъа 3,543 миллион сом жиберилгенди.

Къырал миллет политиканы бардырыугъа республиканы, районланы эм эллени таматалары да тири къатышадыла. Шахар округлада бу борчну администрацияланы башчыларыны орунбасарлары тамамлайдыла, кеслери да миллетлени арасында келишиулюк болурча тийишли программалагъа кёре ишлейдиле. 
Былтыр районлада бу жаны бла болум сюзюлгенди, эсгертиуле да этилгендиле. Дагъыда отчёт кезиуде управление миллетлени арасында байламлыкъны кючлерча, экстремизмден сакъларча, тюрлю-тюрлю даталагъа жоралап парадла, фестивальла, митингле, акцияла, мастер-классла эмда башха ишле бардыргъанды.
«Къабарты-Малкъарда радикал идеология жайылмазча профилактиканы бардырыу эм магъаналы ишледен бириди. Аны бла бизни Управление да болушуп жыл сайын республиканы муслийманларыны Дин управлениясы иймамлагъа семинарла эм курсла бардырады. Былтыр аллай курсланы 80 иймам ётгенди», - дегенди докладчы. 
Анзор Курашинов билдиргенича, тыш къыраллада жашагъан жерлешлерибиз бла байламлыкъ жюрютюуге эмда алагъа болушлукъ бериуге Управление не заманда да энчи эс бурады. Былтыр халкъла аралы гуманитар болушлукъ бериу эм айнытыу программаны чеклеринде тийишли ишлеге  республиканы бюджетинден бир миллион сом бёлюннгенди. «Сириядан келген жерлешлерибизни онгдурургъа да кюрешебиз. Бюгюнлюкде ала жашамагъан хазна район жокъду. Аланы кёбюсю предпринимательство бла кюрешедиле, абаданла уа пенсия аладыла. Сабийле бирсиле бла бирге садиклеге бла школлагъа жюрюйдюле.Быллай адамлагъа дагъыда орус эмда къабарты тиллеге юйретген курсла бардырыладыла», - деп белгилегенди Управленияны башчысы.
Бюгюнлюкде республикада коммерциялы болмагъан 917 организация ишлейди, ол буруннгу жылдан эсе асламыракъ болады. Быллай организациялагъа болушлукъ бериуге, ол санда социал жумушланы тамамлагъан рынокда ишлерча да себеплик этиледи.
Былтыр «Президентни гранты» деген конкурсха буруннгу жылдача, аллай бир (54) заявка берилгенди. Аладан жаланда он организация хорлап, 25 миллиондан аслам сом грант алгъандыла. Дагъыда арт жыллада коммерциялы болмагъан организацияланы кёбюсю субсидияла къоллу боладыла. Алай бла оналты программаны бардырыугъа 4,8 миллионнга жууукъ сом берилгенди. 
Республикада 2014 жылдан башлап социальный жаны бла ишлеген коммерциялы болмагъан организацияланы реестри бардырылады. Бюгюнлюкде анда эсепде 169 организация барды. Ала республикада бардырылгъан тюрлю-тюрлю акциялагъа тири къатышадыла. Сёз ючюн, былтыр ала къатышып 240 чакълы жумуш болгъанды. Кеслерини да ишлерине ай сайын мониторинг этилгенлей турады. Дагъыда республиканы районларында НКО-ла бла бирге ишлерча программала къуралгъандыла. Алагъа хакъсыз офисле бериледиле. Тюрлю-тюрлю жумушларын тамамларгъа спонсорла да болушадыла.
Коллегияны ахырында Управленияны былтыргъы ишине иги багъа берилгенди, аны бла бирге тийишли рекомендацияла да этилгендиле.
 

Курданланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман