Китапха сюймекликни сингдире

Курданланы Любовь Ануаровна Акъ-Сууну орта школунда жыйырма жыл чакълы ишлейди. Ол географиядан устазды. Андан сора да, школ библиотеканы таматасыды.
Мында уа мингден артыкъ китап барды. Ала барысы да тапкалагъа ариу, тап, магъаналарына кёре тизилипдиле. Мында орус классиклени, малкъар жазыучуланы чыгъармаларын кёребиз. Алай асламысы уа школ дерсликледиле. 
- Гитче классланы окъуучулары кёп келедиле, - дейди библиотеканы таматасы. - Ала жомакъланы, къысха хапарланы излейдиле. Сора «Нюр» журналны. 
Болсада энтта керек эдиле бери китапла. Бютюнда кеси жазыучуларыбызныкъыла. Жарсыугъа, ала аздыла. Мектепде школчула бла жазыучуланы тюбешиулери бола тургъандыла. Аллай кезиулени биринде КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ поэти Созайланы Ахмат кесини энчи библиотекасын бизге саугъалагъанды. КъМР-ни халкъ поэти Гуртуланы Салих, белгили назмучу Мусукаланы Сакинат да ол жаны бла себеплик этгендиле сау болсунла.  
Любовь Ануаровна уа библиотекагъа келгенлени барысына да ыразыды. Ол алагъа бет жарыкълы тюбейди, излеген чыгъармаларын береди.

 

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман