Дунияны кёп кере чемпионуна, аны тренерлерине жангы жетишимле тежегенди

Юрий Коков Правительствону юйюнде женгил атлетикадан дунияны кёп кере чемпиону Мария Ласицкене (Кучина) эмда аны тренери Геннадий Габрилян бла тюбешгенди. Алгъаракълада Къабарты-Малкъардан айтхылы спортчу Великобританияда  дунияны мекямны ичинде бардырылгъан чемпионатында алтын майдал алгъанды. Ол Марияны 38-чи хорламыды.
Спортда бийик жетишимлеригиз бла, дегенди КъМР-ни Башчысы, сиз жаланда Къабарты-Малкъарны угъай, битеу къыралны жаш тёлюсюн кёллендиресиз, алгъа талпыныуну, сайлагъан ишине кертичиликни юлгюсюн кёргюзтесиз.
-Мен сизни кёргениме къууанама. Сизни ючюн бары да, бизни республикада жашагъанла уа артыкъда бек къайгъырадыла. Алда сизни Европаны чемпионаты, Олимпиада оюнла да сакълайдыла. Туурадан къарагъанча тынч болмагъанын да ангылайма. Уллу къыйын салыргъа, бютюн жууаплы болургъа тюшеди, -деп, Юрий Коков Мария Ласицкенеге (Кучинагъа) бла тренерлеге жангы эришиуле, бютюн бийик жетишимле тежегенди.
 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман