Альбертни кезиулю хорламы

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.
Эсигизге салайыкъ: бу тюбешиуюн Тюмен улу Мухамед Берхамов бла ётдюрюрге керек эди, алай экинчиси, Минги тауну  тийресинде солургъа баргъанлай, къолун сындыргъанды. Ол заманда компания аны орунуна Баррелни салгъан эди. Америкалы UFC –ден Россейли АСВ 80 къауумгъа кёчгенли Альберт рингге бу жол бла экинчи кере чыкъгъанды. 
Турнирни 13 тюбешиую да ючюшер раунд  бла баргъандыла. Барысында да хорлам нокдаундсуз  судьяланы оноулары бла тохташдырылгъанды. Бу жолгъу эришиуню башхаладан энчилиги да бар эди. Ол да неди десегиз, анга Къабарты-Малкъардан дагъыда бир ненча жаш къатышханды. Али Багов, Мухамед Коков, Валерий Хажироков эм Ислам Макоев къаты сермешле бардыргъандыла. Макоевдан къалгъанла бары да хорлагъандыла. 
Турнирни къурагъанла Тюмен улуну сермешин бек ахыргъа салгъан эдиле. Энчи ол тюйюшню кёрюрге излегенле телевизор аллында алты сагъат чакълы сакълагъандыла. Болсада сокъуранмагъандыла…
 Кезиую жетгенде, Альберт  Газаланы Алимни «Къарачайым, Малкъарым»  деген жыры бла атланнганды рингге. Анда аны бешишер минут баргъан юч раунд сакълай эди. Биринчи такъыйкъадан окъуна ол Баррелни ырбыннга къысханды. Сермешни 90 процентин экиси да аякъ юслеринде ётдюргендиле. Башхала, нёгерлерин  жыгъылтып, тутушууну амалларын да хайырлана эришгендиле, Альберт бла На-Шон а алай тюрлю жаланда бир кере сермешгендиле. 
Тюмен улу биргесине чыкъгъанланы аякъларындан сермеп, тюерге ёч болуучуду, алай бу жол америкалы ол амалны хайырланыргъа артыкъ онг бермегенди. Юч раундда да аллай жаланда эки кезиу болгъан эди. Къалай-алай болса да, Альберт хорламны ычхындырмагъанды. 
Тюбешиуню аллында Баррел Альбертни экинчи раундда окъуна нокаунд бла хорларыкъма деп махтаннган эди. Алай бабугентчи жаш анга муратына жетерге къоймагъанды. Судьяла барысы да  бирча  хорламны Тюмен улуна бергендиле. 
Промоутерни сорууларына жууап бере, Альберт На-Шон кючлю спортчуладан бири болгъанын белгилегенди.  Мухамед Берхамов бла тюбеширге тюшсе къалай этериксе деген соруугъа  ол былай жууаплагъанды: «Мен ол сермешни болуруна биринчи кюнден да ыразы тюйюлме. Бюгюн да айтырыгъым олду, алай компанияны таматаларыны оноулары  алай болса, бойсунмай амалыбыз аз да жокъду». 

 

КЪАСЫМЛАНЫ Аминат.

Свежие номера газет Заман