Алда - даражалы кюрешле

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 
92 килограммгъа дери ауурлукъда Элбрус районну «Эльбрус» спорт школундан Къабарты-Малкъар эм Ростов область ючюн эришген Бийчеккуланы Даулет жетишимли болгъанды. Ол беш тюбешиу бардыргъанды эм жангыз биринде очкола бла Хабаровск крайдан Алексей Милешиннге къытдыргъанды. Алай бла доммакъ майдал алгъанды. Энди Россейни жыйымдыкъ командасыны санында халкъла аралы эришиулеге хазырланып башларыкъды. Аны Европаны бла дунияны биринчиликлери эм жаш тёлю Олимпиада оюнла сакълайдыла. 
Даулетни тренери Этезланы Хусейн билдиргеннге кёре уа, ол бу эришиуде «доммакъны» экинчи кере алады.  2016 жылда уа Къазанда Россейни биринчилигинде хорлагъан эди.

 

Анатолий ТЕМИРОВ.

Свежие номера газет Заман