Келгенлеге эс бёлюп тынгылагъанды, законланы ангылатханды, амалла табаргъа айтханды

«Единая Россия» политика партияны Нальчикде мекямында РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны депутаты Ирина Марьяш «регион ыйыкъны» чеклеринде приём бардыргъанды. Анга жарсыуларын айтып 20 адам келгенди. Аланы тарыгъыуларыны асламысы ишсизлик, жерле, жашау-турмуш халла, элледе суу бла жалчытыу бла байламлы эдиле. 
Сёз ючюн, Нальчикден пенсиячы Л.А. депутатдан сакъат жашына юй алыргъа болушлукъ этерин излегенди. Аны кесини да беш сабийи барды, алай бла жети адам 1,5 отоулу фатарда кечинедиле. Ол юй алыргъа социал очередьде турады, анда 4277-ди. Алай кезиу анга жетерге ушамайды, тизме тепмейди, дегенди ол. 
Ирина Евгеньевна анга себеплик этерге, аланы башха жашау журт программалагъа къошарча амалла излерге айтханды. 
- Социальный юйле он жылдан бери да ишленмейдиле, онгугъуз бар эсе, ипотека алып да кёрюгюз, къыйын болумда болгъанлагъа анда энчи мадарла этиледиле, ахчаны бир кесегин тёлерге къырал да болушады. Сора жер алыр ючюн да сатыргъа кирирге жарарыкъды, алай аны сайласагъыз, фатаргъа социал очередьден кетерликдиле, - деп къошханды ол. 
«Мен сени шуёхунгма» жандауурлукъ фонддан келгенле уа шахарчыланы бек жарсытхан проблеманы кётюргендиле – иесиз итле бек жайылгъанларын. Фондну президенти Оксана Кокова билдиргеннге кёре, аланы организацияларына жан аурутхан адамла киредиле. Ала кеслерини ахчаларына итлени ашатадыла, багъадыла. 
- Муратыбыз - жандауурлукъ ара къураргъады. Аны хайырындан хауле итле жайылмазларына да къараргъа боллукъ эди. Аны ючюн а бизге жер бла ахча керекдиле,- дегенди ол. 
Оксана Кокова алгъаракълада шахарны районларындан биринде итни ёлтюрюп, ёлюгюн а иги кесек заманны не службала, не адамла кеслери басдырмай тургъанларын жарсып айтханды.  Нальчикде хауле итле тургъан жер барды, алай анда алагъа тынгылы къарамайдыла, дегендиле фондну келечилери. Ала депутат ветеринар управление бу жаны бла жарашдыргъан законопроект теркирек ишлеп башларына себеплик этерин тилегендиле.
Ирина Марьяш анга къырал - энчи иели партнёрлукъ амал жарарыгъын чертгенди. «Фонд излеген 22 миллион сомну быйыл республиканы бюджетинден бёлюрге хазна онг болсун. Сиз айтхан законопроект бла шагъырейленирикме эм кезиулю «регион ыйыкъда» сиз да къатышып, бу ишни тынгылы сюзербиз», - дегенди.  
Ахырында Ирина Евгеньевна адамланы асламысына консультацияла керек болгъанын белгилегенди: «Бир-бир законлагъа дайым тюрлениуле кийириле турадыла, гражданла аланы заманында эслеялмайдыла. Мен а, Къырал Думаны депутатыча, битеу керекли информацияны билеме, келгеннге болушун ангылаталлыкъма. Бирде ол да кёп проблеманы кетереди. Тарыгъыуланы асламысын а республиканы Парламенти эм Правительствосу бла байламлыкъда тамамлайбыз».

 

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018