Жарты-къурту мадарла бла шахарда керекли хыйсаплагъа жетерге бек къыйынды

Нальчик шахар округну администрациясында бардырылгъан коллегияда муниципалитетни  ЖКХ-сында болгъан кемчиликлени, аланы кетериу амалланы юсюнден сёлешиннгенди эмда талай башха жумушлагъа да къаралгъанды. Жыйылыугъа мэр Арсен Алакаев эмда администрацияны келечилери къатышхандыла.. 
ЖКХ эм тапландырыу управленияны башчысы Анзор Ашабоков билдиргеннге кёре, бюгюнлюкде бу сферада эм магъаналы борчладан бири жауун сууланы кетериу ызны экинчи кесегин тартыуду. Ол санда «Къургъакъ Шалушка» деген коллекторгъа (13,5 километр) ремонт этерге да керекди. Шахардагъы  канализация азлыкъ этгени  баямды, ол кеси да шёндюгю излемлеге келишмейди, толусунлай  жангыртыуну излейди. Сёз ючюн,  буруннгу жыл сакъ жауунла кёп жаууп, суу тийишлисича кетерилмегенини хатасындан транспорт инфраструктурагъа, юйлеге, мюлкге кёп хата салыннганды. 
Ашабоковну оюмуна кёре,  экинчи ызны  ишлемей, шёндю хайырланыуда болгъан системаны жангыртмай эмда сууланы тазалаучу объектле къурамай,  шахарны мындан ары социал-экономика айнытыуну юсюнден айтыр  кереклиси  окъуна жокъду. Тийишли мадар этилгени бла уа муниципалитетде санитар-экология болум да игиленирикди.
Докладчы дагъыда  тротуарла  осал халда  болгъанларыны юсюнден да сагъыннганды. Кёп жылланы ичинде ахча тийишлисича бёлюнмей тургъаны ючюн  бу тийрелени аслам кесеги тозурагъанды, жарты-къурту мадарла да болумну хазна игилендирмейдиле, ол себепден энчи программа жарашдырыргъа, анга кёре жыл сайын бу жумушланы тамамлаугъа ахча бёлюп турургъа керекди, дегенди. Бюгюнлюкде уа, шахарда жашагъанланы тилеклери  бла управленияда эсепде 67 тротуар барды. Дагъыда Анзор Ашабоков юйлени, тюкенлени, сатыу-алыу араланы иелери быллай жерледе къаллай бузукълукъла этгенлерин билдиргенди, сагъынылгъан программа къабыл этилинсе, аладан да къутулургъа боллугъун белгилегенди.

Жашау журт-коммунал бёлюмде кёп ишлени энчи техникасыз тамам этерге амал жокъду. Алай организацияла уа ала бла толусунлай жалчытылыпмыдыла?  Анга  да докладчы энчи эс бургъанды. Аны оюмуна кёре, быллай техниканы, ол санда автовышканы, экскаваторну, манипуляторну, карьер бульдозерни, самосвалны эмда жоллагъа къарагъан талай машиналаны сатып алыуну болжалына салмай къолгъа алыргъа керекди. «Шёндю ол жаны бла къытлыкъ сынайбыз, аны хатасындан кёп ишлени кеч этерге тюшеди», - деп къошханды ол.
 РФ-ни Президентини «Къырал оноу этиу системаны игилендириуню юсюнден» буйругъун толтурур ючюн  не мадар этилгенини юсюнден да айтылгъанды. Администрацияны муниципал жумушла бла жалчытыучу бёлюмюню башчысы Шауаланы Ольга билдиргеннге кёре, бу иш муниципалитетде тийишлисича къуралыпды. Къырал эмда жер-жерли жумушла  электрон амал бла  Бирикген интернет-порталда тамамланыладыла. Аллай амал бла дагъыда Кёп функциялы арала да ишлейдиле. Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде алай бла 94 муниципал жумушну тамамларгъа болады. Администрацияны сайтында хайырланыучулагъа бу жаны бла битеу тийишли информация барды, ол санда МФЦ-ланы юслеринден да.

Дагъыда, сагъынылгъан буйрукъда айтылгъаныча, быллай жерледе информация стендле болургъа, адамла уа кезиулерин онбеш минутдан кёп сакъламазгъа керекдиле. Шауаланы Ольга  бюгюнлюкде ол излемле да толтурулгъанларына ышандыргъанды.
Бу системаны къурауда чурум болмагъаны игиди, ол кеси да бек кёп жумушну къысха заманны ичинде тамам этерге онг береди. Алай не сейир - аны хайырланыргъа сюйгенлени саны уа артыкъ терк ёсмейди. Докладчы анга да энчи эс бургъанды. «Аллай болум жаланда бизни республикада угъай, саулай къыралда окъуна эсленеди. Администрацияны эмда КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну болушлугъу бла былтыр бу системада тёрт минг адам эсепге алыннганды», - деп, Шауаланы Ольга къырал организациялагъа эм учреждениялагъа жумушлары бла баргъанлагъа, Бирикген порталда регистрация этерге боллугъуну юсюнден айтып турургъа кереклисин чертгенди.
Жыйылыуда администрацияны ишин игилендириуню, ол жаны бла  этилген мадарланы, адамланы тарыгъыуларын эмда тилеклери бла ишлеуню, документлени жюрютюуню юсюнден да сёлешиннгенди.

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018