Къайгъылары - абыннганланы юйлерине тюзетип къайтарыу

Къабарты-Малкъарда УФСИН-ни  коллегиясында былтыр тамамланнган   оператив эмда  мюлк-производство  ишни эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылгъа  борчла белгиленнгендиле. Аны ишине КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный  Зумакъулланы Борис, Экономика эмда жамауат къоркъуусузлукъну  советини секретары  Казбек Татуев, КъМР-ни Парламентини  Законлукъ эм право низам жаны бла комитетини председатели  Михаил Кривко, Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны  начальнигини орунбасары Михаил Тимохин,  РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясыны таматасы  Кужонланы Жантемир,  республикада МВД-ны  оператив иш жаны бла  полициясыны начальнигини орунбасары Михаил Громов,  республикалы  прокуратураны бёлюмюню таматасы  Артик Кокоев, КъМР-де УФСИН-ни жамауат советини председатели  Анатолий Барсагов, «Советская молодежь» газетни баш редактору Мухамед Карданов да къатышхандыла.

Коллегияны УФСИН-ни  начальниги  ич службаны  полковниги Мухамед Маржохов  ачханды эм бардыргъанды. Ведомство озгъан жылда тамамлагъан ишлени  юслеринден айта,  ол уголовный-толтуруучу системаны (УИС-ни)  объектлеринде, тутмакълада  халны таплай сакълау, аманлыкъ ишлени болдурмау,  сюд этилгенлени араларында  юйретиу, ангылатыу   жаны бла не мадарла этилгенлерин эмда ала не хайыр бергенлерин  айырып айтханды.  
Жабыкъ учреждениялада  бузукълукъланы юслеринден айта, ол аланы асламысы   тутулуп тургъанлагъа  эркин этилмеген затланы, ол санда сотовый телефонланы, ётдюрюу бла байламлы болгъанларын эсгертгенди. Аллай  ишлени бир ненчасы  алгъындан окъуна ачыкъланнганларын айтып, анга шагъатха быллай шартла келтиргенди: излеу-тинтиу жумушланы хайырындан   185 мобиль телефон, 13,770 грамм наркотик, 1,5 литр спирт ичги сыйырылгъандыла, административ жууапха  55 адам, уголовныйге да  тёртеулен  тартылгъандыла.

Мухамед Маржохов  тёрели исламны  тюз жорукъларын ангылатыугъа    КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны, орус православный   килисаны келечилери,  Къазаньдагъы федерал университетде  исламоведение  курслада окъуп  келгенле уллу къыйын салгъанларын айтып, алагъа ыспас этгенди. Адамны эркинликлери жаны бла  уполномоченныйни институту, жамауат-къараучу комиссия, дин биригиуле, асламлы информация органла бла къаты байламлыкъда ишлеу да ведомствогъа салыннган борчланы бет жарыкълы толтурургъа уллу себеплик этгенин да белгилегенди. 
Колониялада халны юсюнден айта, УФСИН-ни таматасы быллай шартла келтиргенди: тутулуп тургъан жаш адамланы ата-аналарындан комитетле къуралгъандыла, кеслерин тап жюрютгенлеге жылдан эки юч кере  жууукълары  келип, аланы тургъан  болумларына  къарарча  мадарла этилгендиле, ол санда ачыкъ эшиклени кюнлери да   бардырыладыла. «Аллай амалла бизни ишибизге  уллу себеплик этедиле. Дагъыда  тутмакъланы жууукъларына письмола жазып, ала къалай тургъанларын билдириу да  кесини  хайырын кёргюзтгенди»,-дегенди Мухамед Маржохов.

Ол жабыкъ учреждениялада медицина, коммунал эмда башха жумушла бла жалчытыу къалай къуралгъаныны юсюнден да айтханды. Махкемелени ырысхы-техника, медицина  онглары игиленнгендиле.  Флюорография аппаратла жангыртылгъандыла, эндоскопия оборудование бла УЗИ, къанны басымын  ёнчелеучю, электрокардиограмма   аппаратла да бардыла.
 – Биринчи, ючюнчю   номерли тюзетиучю колонияланы саулукъ сакълау, хирургия  бёлюмлеринде да ремонт ишле  барадыла. Былада  тёрт региондан: Шимал Осетия-Аланиядан, Чечен Республикадан, Къарачай-Черкесден эмда Къабарты-Малкъардан  саусузла багъыладыла,-деп да къошханды ол.
Тутулуп тургъанланы   производствода ишлетиу -  аланы тюз жолгъа салыуну амалларындан бириди. Ала къол усталыкълагъа юйренедиле, профессионал билим да аладыла. Ол хыйсапдан  жангы ишчи жерле  къураладыла. Алай бла  продукцияны отуз юч  тюрлюсю  чыгъарылады, къыркъ сегиз  ишчи жер  къуралгъанды,деп билдиргенди докладчы.
Андан сора  чыгъып сёлешгенле барысы да  УФСИН  аман ишлемегенин белгилегендиле, алай алыкъа иги кесек кемчилик кетерилмегенин эсгертгендиле, ведомствону коллективи анга салыннган борчланы бютюн тынгылы тамамлар ючюн къолундан келгенни аямазлыгъына ышаннганла рын билдиргендиле.
Коллегияны экинчи кесегинде  докладла  бла  Управленияны  бёлюмлерини начальниклерини орунбасарлары сёлешгендиле. Ала жылны ичинде тамамлагъан ишлерини юсюнден  юлгюле келтирип айтхандыла. 
Ахырында  2018 жылда  жер-жерли органланы  ишлерин бютюн къыйматлы этиуню амаллары сюзюлгендиле, баш магъаналы борчла белгиленнгендиле.

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018