Къыйматлы соруулагъа къаралгъанды

КъМР-ни Парламентинде спикер Татьяна Егорова РФ-ни Къырал Думасыны депутаты, аны контроль эм регламент жаны бла комитетини башчысыны орунбасары Ирина Марьяш бла тюбешгенди.
Ушакъгъа дагъыда вице-спикер Жанатайланы Салим, Парламентни законодательство, къырал къурулуш эм жер-жерли самоуправление комитетини башчысы Борис Мальбахов, аны орунбасары Хасан Гешев, культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм СМИ жаны бла комитетни башчысы Борис Паштов, социал политика, урунуу эм саулукъ сакълау жаны бла комитетни башчысы Хусейн Кажаров, Парламентни Аппаратыны таматасы Наталья Фокичева, аны орунбасары – право управленияны начальниги Аслан Хамуков къатышхандыла.
Ала Шарданово темир жол станцияны тийресинде орналгъан  элни статусуну эм аны география атлары АГКГН-да жазылгъан эллени реестрине къошууну амалларын сюзгендиле, Къырал Думаны Урунуу, социал политика эм ветеранланы ишлери жаны бла комитетини, Къабарты-Малкъарда жыйылыууну юсюнден сёлешгендиле. КъМР-ни Парламенти Къырал Думагъа башламчылыкъ халда жиберген «Россей Федерацияны Жамауат палаталарыны къурауну эм ишлерини битеулю жорукъларыны юсюнден» федерал законну 8-чи статьясына тюрлениуле кийириуню юсюнден» федеральный законну проекти да эсгертилгенди. 
Татьяна Егорова Ирина Марьяшха Парламент бла байламлыкъда ишлегени ючюн ыразылыгъын билдиргенди эм профильли комитетлеге бла аппаратха битеу айтылгъан оюмланы сюзерге буюргъанды.
 

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018