Республикада пульмонология службаны андан ары айнытыуну юсюнден айтылгъанды

КъМР-ни Правительствосуну юйюнден премьер-министри Мусукланы Алий  Ара федерал округну штатдан тышындагъы баш пульмонологу, А.И.Евдокимов атлы МКСМУ-ну пульмонология кафедрасыны таматасы Андрей Малявин бла тюбешгенди. Ушакъны кезиуюнде  сёз республикада пульмонология службаны андан ары айнытыуну, солуулары къыйнап ауругъанлагъа бийик технология амалла бла багъыуну, ёпге аурууладан сакъланыуну, диагностика ишни игиленлириуню юсюнден баргъанды.
Андан сора да, кадрла бла байламлы ишге, Москваны къырал медицина-стоматология университетинде биринчи болушлукъ берген врачланы хазырлауну эмда аланы усталыкъларын кётюрюуню программаларын  бирге толтуруугъа энчи эс бурулгъанды.  Нальчикде  хирургия,терапия эмда пульмонология жаны бла специалистлени къатышыулары бла регионла аралы  илму-практика конференция бардырыуну юсюнден да айтылгъанды.

 

Уяналаны Зарина.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018