«Единая Россияны» фракциясына жаз башы сессия бек къызыу болургъа ушайды

РФ-ни Къырал Думасыны Председателини орунбасары, «Единая Россияны» фракциясыны таматасы Сергей Неверов, бараз кюн бардырылгъан пленар жыйылыуда политика «онминутлукъну» кезиуюнде сёлеше, жаз башы сессияда сюзюллюк баш магъаналы законопроектлени туура этгенди. Аладан бири сабийлени солуу лагерьледе къоркъуусузлукъларын кючлендириу бла байламлыды.
-Аллай жерледе жумушла тамамлауну юсюнден энчи келишим юлгю халда  жарашдырылыргъа керекди. Ата-аналаны регионлада жууаплы власть органлагъа соруулары, тарыгъыулары, оюмлары, алагъа жууапла да интернетге къошулсала хайырлы болур. Алай бла  сабийни къайсы лагерьге жиберсе иги боллугъун билирге онг чыгъарыкъды,-дегенди Неверов.
Ол дагъыда фракцияны депутатлары быйыл 1 январьдан башлап кюч алгъан мардалагъа жетиуге, бюджетни толтуруугъа да энчи эс бурлукъларын билдиргенди. «Сёз социал тёлеулени бла иш хакъны кётюрюуню юсюнден барады. Быйыл 1 январьдан МРОТ жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчемини 85 процентине дери ёсгенди,-деп ангылатханды Неверов.- Жангы жыл  Президент Владимир Путинни оноуу бла тохташдырылгъан Сабийликни онжыллыгъы бла башланады.
Биз аналыкъ ахчаны тёлеу, биринчи сабий тууарыкъ къолайсыз юйюрлеге ырысхы бла болушуу бла байламлы программаны андан ары бардырыуну, аны бютюн кенг хайырланыуну  магъаналы амалларын къабыл кёргенбиз. Ахча керти окъуна болушлукъ керекли юйюрлеге тюшер, жер-жерледе битеу мардала да сакъланыр ючюн а айырыучула бла дайым да байламлыкъ жюрютюрге, оноула къалай толтурулгъанларына къараргъа керекди. Ол бек магъаналыды».
Андан сора да, Неверов Президентни буйругъуна кёре адамла ахчаларын къошуп бардырылгъан къурулушну юсюнден законнга тюзетиуле кийирмей жарарыкъ тюйюлдю деп чертгенди. «Жашау юйлени къурулушларына ёз ахчаларын къошханланы эркинликлерин къоруулагъан фонд  къурулушну бардыргъанны ахча къолайына, ол законладан тохташдырылгъан мардаланы къалай толтургъанына бла сакълагъанына контроль этерге эркин болурча законопроект жарашдырыргъа керекди»,-деп чертгенди фракцияны таматасы.
Цифрли экономиканы марда-право жаны бла тап халгъа келтирлик документни жарашдырыуну эмда къабыл кёрюуню да Неверов бек магъаналыгъа санагъанды. Ол жаз башы сессия башланнганлай, биринчи окъулууунда окъуна IT-инфраструктура объектлени хайырланыуда къыралны бла энчи иелени араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимле, дагъыда концессиялы келишимле этерге онг берген законопроект сюзюллюгюн эсгертгенди. Цифрли экономика бла бирге уа роботну бла адамны араларында халлагъа да эс бурмай жарамазлыгъын чертгенди.
-Биз жалгъан акъыл къурарча чекге жетгенбиз. Мында уа адамны кёлюн кётюрюу бла бирге робототехниканы жангылычларындан тюшген хатаны къайтарыу, халатла ючюн жууаплы болуу, авторну эркинликлери дегенча жумушланы тамамларгъа тюшерикди. Россей социал къыралды, алай а бу бёлюмню не къадар айныта барсакъ, социал тенгсизлик, социал къатылыкъ да кючлене барлыгъы хакъды. Нек дегенде бир-бир усталыкъла керек болмай къаллыкъдыла, жокъ боллукъдула,-дегенди Неверов.
 Сёзюн бошай, ол «Единая Россияны» депутатларына сюзерге тюшерик дагъыда бир магъаналы законопроектни юсюнден айтханды. Ол а коммунал тёлеулеге субсидияла алыр ючюн адамлагъа тюрлю-тюрлю къагъытла жыяргъа керек болгъанын тохтатыу бла байламлыды. «Жашау журту, коммунал жумушла ючюн хакъны заманында тёлегенини, борчу болмагъаныны юсюнден къагъытланы, башха справкаланы да уполномоченныйле кишиден излерге керек тюйюлдюле. Аны ючюн шартланы банкы барды, кеслери къарасынла да, билсинле»,-деп ангылатханды Неверов.
Ахырында «Единая Россияны» фракциясыны таматасы башха фракцияладан коллегаларын «айырыуланы аллында кесибизни халкъгъа кёргюзтебиз деп, оюмсуз, тынгылы жарашдырылмагъан, толтурургъа арталлыда онг болмагъан законопроектле бла кишини башын хайран этмей, шарт ишлени къолгъа алыргъа» чакъыргъанды.

 

 

«Единая Россия» Битеуроссей политика партияны пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018