Билим бериуню бла илмуну араларында байламлыкъланы игилендириу - эм магъаналы жумушду

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда сёз Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуда илмуну бла билим бериуню магъаналарыны юслеринден баргъанды. Анга Парламентни спикерини орунбасары Жанатайланы Салим, КъМР-ни Башчысыны Парламентде бла сюд органлада келечиси Мадина Дышекова, депутатла, вузланы бла жууаплы министерстволаны келечилери да къатышхандыла.
Жыйылыуда баш докладны билим бериу, илму эм жаш тёлю политика министрни орунбасары Артур Кажаров этгенди. Ол бюгюнлюкде илмуну, окъууну, жамауатны айнытыуда магъанасы уллу болгъанын чертгенди.  
Докладчы айтханыча, республиканы вузлары бла илму учреждениялары тюрлю-тюрлю илму конкурслагъа  тири къатышадыла. Жаш алимлени, аспирантланы тинтиуле бардырыргъа кёллендирир мурат бла КъМР-ни жаш алимлерини бла специалистлерини совети ишлейди. Ол министерствону, вузланы бла илму-излем институтланы араларында байламлыкъла къурап,  аланы энчи программалагъа къатышыуларын жалчытады.   
Республикада  алимлени, устазланы, фахмулу жаш адамланы кёллендириу жаны бла файдалы амалла къуралгъандыла. Ала Мурдорлу тинтиулени россейли фондуну (РФФИ), Россейли илму гуманитар фондну (РГНФ) болушлукълары бла хайырланнгандыла. Алай республика кесини финанс борчларын толтурмагъаны ючюн байламлыкъла юзюлгендиле. Аны хатасындан а алимлеге илму тинтиулерин тохтатыргъа тюшгенди.
Артур Кажаров республиканы илму-инновациялы сферасында хал тынч болмагъанын белгилегенди. Бир жанындан онгла уллудула, билимли, сынаулу алимле бардыла, тийишли база къуралгъанды. Алай, башха жанындан, производствогъа инновациялы тинтиуле кереклисича сингдирилмейдиле. Ол инвесторланы излегенде чырмаула, производствону жанындан сурам болмагъаны, республиканы кесинде инновациялы предприятияланы азлыгъы бла байламлыды.
Къабарты-Малкъар къырал университетни педагогика институтуну директору Ольга Михайленко уа докладында илмуну бла билим бериуню араларында байламлыкъланы айнытыуда кемчиликлени юслеринден айтханды. Биринчиден, ол илму къуллукъчула уллайгъанлары, аспирантура  кадрланы жангыртыуда кесини борчларын тийишлисича толтурмагъаны,  устазланы бла студентлени араларында байламлыкъла къуралмагъанлары ючюндю.
Аладан сора да, профессорла, аспирантла, студентле да илму тинтиулеге артыкъ бек къатышмайдыла. Михайленко бийик билим бериу программаланы жашауда бардырыу жаны бла база болмагъанына да бургъанды жыйылгъанланы эслерин. Аны хатасындан а студентле экономиканы  излемлерине келишмейдиле, урунуу рынокда кеслерине тийишли жер табалмайдыла.  
Сюзюлген теманы юсюнден кеслерини оюмларын Россейни илмула академиясыны КъМР-де илму арасыны башчысыны орунбасары Улакъланы Махти, Къабарты-Малкъар аграр университетни илму-тинтиу жаны бла проректору Анзор Езаов да билдиргендиле.
Кенгеш жууаплы органлагъа тийишли эсгертиуле къабыл кёрюу бла бошалгъанды.

 

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018