Саракаланы Назиля - чемер мектеп поварланы санында

Алгъаракълада Москвада  «Эм иги школ ашхана» деген битеуроссей конкурсну ахыр кесеги  болгъанды.  Анга Россейни отуз беш регионундан токъсандан артыкъ билим бериу организация къатышханды, ол санда Тырныауузну 5-чи номерли орта гимназиясы да.
Конкурсха  тёрт тюрлю азыкъ жарашдырыргъа керек болгъанды. Эм иги мектеп ашхана бла бирге  ашха устаны  да сайлагъандыла. Бу номинацияда сагъынылгъан гимназияны производствосуну башчысы, бешинчи разряды болгъан повар Саракаланы Назиля хорламгъа тийишли болгъанланы санына киргенди эмда  диплом бла  саугъаланнганды.
Окъуу учрежденияны таматасы Моллаланы Фатима айтханнга кёре, къыз Нальчикде Роспотребнадзорну технология  техникумун бошагъанды. Юч жыл мындан алгъа «Садикледе бла школлада сабийлеге аш  хазырлауну  жангы амаллары» деген программа бла билимин ёсдюргенди.  Атын билимли эм сынаулу специалистча айтдыргъанды. Ол Элбрус муниципал районну Билим бериу управлениясыны, гимназияны да дипломларына эмда башха ыразылыкъ къагъытлагъа  тийишли болгъанды.
Эришиуледе хорлар ючюн, Назиля кючюн, билимин да аямагъанды. Болсада жетишимлери бла гимназияны столовыйинде уруннганланы - технолог  Патимат Булгарованы, поварла  Алида Додохованы, Фатима Гедыеваны, Локияланы Аданы, ишчиле   Лайла Кунанбаеваны, Женсат Шучукованы, Асият Шидованы эм  кладовщик  Валентина Омерашвилини алгъышларгъа тийишлиди. Ала чынтты профессионалладыла. Бюгюнлюкде кюн сайын 750  окъуучуну аш-суу бла жалчытадыла. Аланы асламысына кюннге эки кере аш бередиле, биринчи классха баргъан 88 сабийге уа юч кере окъуна къаралады.
Аш-суу хазырлагъан тынч иш тюйюлдю, алай ашхананы  жангы оборудование бла жалчытылыннганы бек болушады. Аны  ичи да кёзню къууандырырча омакъды. Мында бир жолгъа 120 адамны  ашатыргъа  онг барды.

 

 

Анатолий ТЕМИРОВ.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018