Кёлю бла жазылгъан жазмагъа - бийик багъа

Москвада Бауман атлы къырал техника университетде россейли школчуланы къыш фестивальлары ачылгъан кезиуде «Россия, устремлённая в будущее» деген Битеуроссей конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла. Анда саулай къыралдан тюрлю-тюрлю номинациялада жюз школчу хорлагъанды, аланы санында Хасанияны 16-чы номерли орта школуну 9-чу классыны окъуучусу Кючмезланы Фатимат да.
РФ-ни Президенти Владимир Путин былтыр биринчи сентябрьде Ярославльде бардырылгъан «ПроеКТОриЯ» жаш тёлю форумгъа къатышханында: «Бизни къырал 2040-2050 жыллада къаллай болурун кёрюрге сюйгенигизни билдирсегиз эди», - деп, быллай конкурсну къураргъа кереклисини юсюнден айтхан эди.

Эришиулени РФ-ни Билим бериу эм илму министерствосу бардыргъанды. Анга 9-11-чи классланы окъуучулары къатышхандыла. Ала кеслерини жазмаларында келир кезиуледе Россей Федерацияда, аны регионларында, шахарларында, эллеринде кёп тюрлю ахшы тюрлениулени кёрюрге сюйгенлерин туура этерге, табийгъат байлыкъланы, тёгерекдеги къудуретни сакълау жолларын да белгилерге керек эдиле. Башхача айтханда, кесини Ата журтуну къадарына уллу кёллю болмагъан жаш тёлюге къыралыбызны тамблагъы кюнюне кёз къарамын ачыкъларгъа онг берилгенди.
-Быллай конкурс бардырылып башланнганын манга орус тилден устазым Темуккуланы Зулейха билдиргенди эм ары къатышыргъа кёллендиргенди. Ол эмда класс башчыбыз Гуртуланы Нюржан бек болушхандыла. «Урок истории в будущем» номинацияны сайлагъан эдим. Анда сагъынылгъан 2040-2050 жылланы кезиуюнде ёз школумда «Россей 2017–2040 жыллада» деген темагъа аталгъан тарых дерсге къатышханымы юсюнден жазгъанма.
Сёзсюз, хар адам да эм башына ахшы умутланы салыргъа кюрешеди, мен да ол кёзден къарагъанма къыралыбызны тарыхына. Ата журтубуз сау дуниягъа аты айтылгъан аллай деменгили, къолайлы, мамыр, бизде жашаугъа ким да сукъланырча аллай къырал болурун чертгенме, - дейди Фатимат.
Аны конкурс ишини ал тизгинлери кёллендирирчадыла: «Бюгюн, 2045 жылда 12 майда, ёз школума келеме. Мен мында окъуп кетгенли жыйырма бла беш жыл озгъанды, алай мектепни иги да тюрленнгени уа кёзге илинеди. Мында энди эркин бассейн, хар неси болгъан спортзал да бардыла, мекямны аллында уа ариу гюл бахча къуралгъанды. Устазны иши да энди бек даражалыгъа саналады…».

Фатимат къурагъан тарых дерсде сабийле бизни къыралда медицина, эл мюлк, экология эм башха бёлюмледе болгъан тюрлениулени юсюнден айта эдиле. Илму тири айныгъаныны хайырындан, кёп къыйын аурууланы хорларгъа, экономиканы, эл мюлкню аягъы юсюне салыргъа, экологияны къорууларгъа амал табылгъанды. Къыралны кючлюлюгюн а Уллу Хорламны 100-жыллыгъына аталгъан парад кёргюзтгенди.
Эришиуле эки кезиуден къуралгъан эдиле. Регионлада алчы болгъанла аны финалына чыкъгъандыла. Ары жиберилген 2500 ишден эм игиге жюз школчуну жазмалары саналгъандыла. Саугъалау Москвада МГТУ-да бардырылгъанды. Жаш тёлю бла РФ-ни билим бериу эм илму министрини орунбасары Татьяна Синюгина да тюбешгенди. Ол алагъа Владимир Путинни атындан ыразылыгъын билдиргенди, кеси жанындан алгъышлагъанды эм аланы педагогларына да ыспас этгенди.
-Сиз жазмаларыгъызда къыралыбызда бек магъаналы темаланы юсюнден оюмларыгъызны билдиргенсиз. Келир кезиулени къурарыкъла да сизсиз. Биз а хар биригиз да деменгили миллетибизни ахшы тёрелерин андан ары бардырыучула болуругъузгъа толу ышанабыз, -дегенди ол. Хорлагъанла дипломла эмда айырмалы жазмаладан къуралгъан «Россия, устремлённая в будущее» деген китапла бла саугъаланнгандыла.
Бу къууанчлы иш бошалгъанындан сора окъуучулагъа концерт эм той-оюн программала бардырылгъандыла, ала ара шахарны белгили жерлеринде, ол санда Третьяковну галереясында, экскурсиялада болгъандыла эмда атлары айтылгъан адамла бла да тюбешгендиле. Бек сейир инсанладыла барысы да, дегенди Фатимат, аладан бирини – белгили спортчу Светлана Хоркинаны: «Хорламны 99 проценти - кюрешди, къалгъан бир проценти уа хунерликди»,- деген сёзлери аны эсинде къалгъанларын а къызчыкъ энчи белгилеп айтады.

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018