Ток бла жалчытыуда чырмау чыкъмазча

Кёп болмай энергокюч бла къоркъуусуз жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны таматасыны эм Россейни энергетика министрини орунбасары Андрей Черезовну башчылыгъы бла Нальчикде федерал магъаналы кенгеш бардырылгъанды. Анга КъМР-де Ток бла къоркъуусуз жалчытыу жаны бла штабны таматасыны орунбасары эмда секретары, МРСК СК компанияны бёлюмюню - «Каббалкэнергону» - башчысы  Олег Калинкин, КъМР-ни Энергетика, тарифле эм жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетини таматасы Эдуард Камарзаев, электрокюч бла жалчытыучу субъектлени эм регионла аралы штабланы таматалары да къатышхандыла.
Тюбешиуде сёз Жангы жылгъа жораланнган байрамлада эмда солуу кюнледе ток бла жалчытыуну юсюнден баргъанды. Аны чеклеринде хар субъектде да  бу жаны бла тийишли жумушла тамамланнганлары айтылгъанды. Андан сора да, предприятиялада «Отлукъ-энергокюч объектледе къоркъуусузлукъну сакълау» деген къырал закон къалай толтурулгъанына да аслам эс бурулгъанды. Ол санда ёртенден сакъланырча, тыш адам кирмезча эм дежурствола бардырырча амалла сюзюлгендиле.

 

КъМР-ни Энергетика, тарифле эм жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018