Башламчы къауум Владимир Путинни РФ-ни президентине кандидатха кёргюзтгенди

Москвада ВДНХ-да Владимир Путинни РФ-ни президентине кандидатха кёргюзтюу жанлы болгъан башламчы къауум  кенгеш бардыргъанды. Анга Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ), политика партияланы, жамауат организацияланы эмда  къыралны башчысыны политикасын къабыл кёрген къауумланы барысыны да келечилери да къатышхандыла. Жыйылыуда Владимир Путин айырыулагъа къатышыр ючюн аны РФ-ни президентине кандидатха кёргюзтюрге деп  оноу этилгенди.
Халкъ фронтну ара штабыны сопредседатели, Къырал Думаны вице-спикери Ольга Тимофеева билдиргеннге кёре, ОНФ-ни активистлери айырыула аллы кампаниягъа къатышырыкъдыла эмда Путинни кандидатурасы жанлылагъа къол салдырыу бла кюреширикдиле.

Ол кеси энчи Путинни кандидатурасын нек къабыл кёргенин да ангылатханды. «Владимир Путин бла мен бек ёхтемленеме. Ол адамланы эшите, ала бла бир тил бла сёлеше биледи, къыралны проблемаларын тамамлаугъа терен киришгенди. Президентни Битеуроссей халкъ фронт деген биригиуюне мен эрттеден бери киреме, аны къуралыууна къатышханма, жамауатны къырал башчы  бла сёлешир онгу болгъанын кёрюп турама.
Инсанларыбыз бла сёлешгенини хайырындан къырал башчы бек кёп буйрукъла этгенди. Ала эшитилгендиле. Владимир Владимирович адамланы багъалайды, аланы къыралны баш хазнасына санайды.Мени кесиме да, региондан тележурналистге, хунерлигими кёргюзтюрге, президентни къымылдаууну башчыларындан бири болургъа, законла чыгъарыугъа къатышыргъа,Къырал Думада вице-спикер къуллукъгъа дери ёсерге онг берилгенди»,-дегенди Тимофеева.
Ол президентге халкъын, къыралын да къорууларгъа къолундан келлик адам салыныргъа керек болгъанын чертип айтханды. «Мен Шимал Кавказда ёсгеним себепли терроризмни кюйсюзлюгюн кёргенме, анга къажау кюреш бек къыйын болгъанын да билеме. Владимир Путин кючлю къырал башчыды, ол шёндю чыгъа туруучу къоркъуулагъа жууап бераллыкъды. Мен аны сынаууна, ниетине да ышанама. Хар бирибиз да тамбла ючюн элгенмей жашау этсек сюеме да, ма аны ючюн сюеме кёрюрге  Владимир Путинни президентни къуллугъунда»,-дегенди Тимофеева.
Битеуроссей халкъ фронтдан башламчы къауумгъа ОНФ-ни тюрлю-тюрлю регионларындан активистле, аны ара штабыны келечилери, экспертле, Къырал Думаны депутатлары да киргендиле.

Эсигизге салайыкъ: РФ-ни Федерация Совети президент айырыуланы 2018 жылда 18 мартда бардырыргъа оноу этгенди. Россейни Президенти, ОНФ-ни башчысы Владимир Путин ол айырыулагъа кандидатурасын кеси кёргюзтюп баргъанын билдиргенди. Аллай кезиуде кандидат ючюн бек аздан 300 минг айырыучу къол салыргъа керекди. РФ-ни хар субъектинден аны жеринде жашагъанладан 7,5 минг адамгъа къол салдырыргъа тийишлиди.
 Владимир Путинни РФ-ни президентине кандидатха кёргюзтюу жанлы болгъан башламчы къауумну къураргъа кереклисини юсюнден биринчи болуп Битеуроссей халкъ фронтну ара штабыны сопредседатели Станислав Говорухин айтханды. Аны ол башламчылыгъын къыралны башчысы къабыл кёргенди.

 

 

Битеуроссей халкъ фронтну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018